Quyết định 1992/QĐ-UBND

Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 1992/QĐ-UBND thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa sở khoa học công nghệ Ninh Thuận 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2413/QĐ-UBND thủ tục hành chính được chuẩn hóa quản lý Sở Khoa học Ninh Thuận 2016 và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1992/QĐ-UBND thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa sở khoa học công nghệ Ninh Thuận 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1992/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 ngày 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 694/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 9 năm 2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1527/STP-KSTTHC ngày 09 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Nhật Quang

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp lần đầu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

2

Thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

3

Cấp lần đầu giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài

4

Thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và có vốn nước ngoài

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

II

Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

6

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

7

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

8

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

9

Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

10

Sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

III

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

11

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn

12

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

13

Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu

14

Cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là các chất ôxy hoá, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

15

Tiếp nhận công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1992/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1992/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1992/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1992/QĐ-UBND thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa sở khoa học công nghệ Ninh Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1992/QĐ-UBND thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa sở khoa học công nghệ Ninh Thuận 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1992/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýBùi Nhật Quang
        Ngày ban hành17/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1992/QĐ-UBND thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa sở khoa học công nghệ Ninh Thuận 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1992/QĐ-UBND thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa sở khoa học công nghệ Ninh Thuận 2015