Quyết định 1997/QĐ-UBND

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1997/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1997/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHOẠCH PHÒNG, CHỐNG SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/9/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 365/TTr-SNN ngày 25 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Giám đốc sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND t
nh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLò Minh Hùng

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1997/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG K HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giống cây trồng, bảo vệ và kim dịch thực vật;

Căn cứ Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15 tháng 7 năm 2019 của BNông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống sâu keo hại ngô,

2. Căn cứ thực tiễn

Sâu keo mùa thu là loài đa thực, chúng gây hại trên 300 loại cây trồng khác nhau, nhưng thức ăn ưa thích là ngô, nhất là ngô ngọt, ngô nếp, ngô rau. Sâu keo mùa thu là đối tượng sinh vật hại ngoại lai xâm lấn. Sâu tuổi 1 và 2 ăn biu bì mặt dưới lá non, tạo ra các vết hại hình vuông hoặc chữ nhật màu trắng đặc trưng. Tuổi lớn ăn khuyết lá, bẹ lá tạo thành các lỗ lớn như “ô cửa sổ”. Khi sâu non mới nở, nhanh chóng di chuyn đến vị trí lá non, sâu non mới nở nhả tơ đu mình phát tán nhờ gió phân tán đến các cây khác gần đó để gây hại, sâu non tuổi lớn có tập tính cn chết sâu non tui nhỏ.

Trưởng thành hoạt động vào ban đêm, từ khi vũ hóa đến đẻ trứng có thể bay nhiều km để tìm nơi đẻ trứng, chúng có thể bay hàng trăm km nhờ gió. Trưởng thành đẻ trứng vào ban đêm, đẻ thành ổ xếp thành 2 lớp trng là chủ yếu, vị trí của ổ trng thường ở mặt trên của phiến lá hoặc cạnh cuống lá, mỗi trng khoảng 50-200 quả/ổ, xếp thành 2-3 lp và được bao phủ bởi một lp lông màu hồng - xám. Trưởng thành con cái có sức đẻ từ 6-10 ổ trng tương đương t 1.000 - 2.000 trng.

Sâu keo mùa thu gây hại Ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La có tốc độ lây lan nhanh trên diện rộng, có nhiều lứa sâu trên đồng ruộng, mức độ gây hại mạnh, khả năng di trú xa, nhất là di trú theo gió với khoảng cách rt xa nên trong thời gian ngắn tại hầu hết các trà ngô trong tỉnh đều có sự xut hiện và gây hại của sâu keo mùa thu dn đến khó khăn trong công tác kim soát, ngăn chặn và tchức phòng trừ.

Năm 2019, sâu keo mùa thu bắt đầu gây hại tại Sơn La từ đầu tháng 4 trên diện tích ngô trồng ủ ướp thức ăn gia súc thuộc huyện Mộc Châu với diện tích 3 ha, đến cuối tháng 4, tại hầu hết các diện tích ngô xuân hè, ngô ủ ưp tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên đã bị sâu keo mùa thu phá hoại, mật độ phổ biến 2-3 con/m2, cao 10-20 con/m2, diện tích nhiễm 450 ha. Tại một sdiện tích đã phải nhổ bỏ đi trồng lại. Từ nửa cuối tháng 5, trà ngô Hè Thu giai đoạn 2-3 lá bắt đầu xuất hiện sâu keo phá hại, trong đó các huyện như: Mai Sơn, Bắc Yên, Sông Mã, Thuận Châu, Mường La ... ghi nhận có sự bùng phát rộng của sâu keo mùa thu.

Tính đến ngày 23/7/2019, sâu keo mùa thu đã gây hại trên các trà ngô Xuân - Hè, Hè - Thu, diện tích nhiễm toàn tỉnh là 22.393 ha. Hiện tại, diện tích ngô bị sâu gây hại còn trên đồng ruộng là 6.343 ha, nhiễm nặng 252,5 ha phân bố tại 12 huyện, thành phố làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng ngô.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm soát chặt chẽ diện tích sản xuất ngô để ngăn chặn Sâu keo mùa thu hại ngô, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại bệnh gây ra và ngăn ngừa sâu keo mùa thu bùng phát lây lan sang các vụ sản xuất tiếp theo.

- Nâng cao năng lực và ý thức chủ động phòng, chống sâu keo hại ngô và một số cây trồng khác trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Xây dựng các biện pháp cụ thể để thực hiện ngay trong thời gian tới nhằm chủ động phòng chống và ngăn ngừa Sâu keo mùa thu phá hoại sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất ngô nói riêng. Chủ động các biện pháp để phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô, ngăn chặn sự bùng phát và lây lan thành dịch trên diện rộng, góp phần bảo vệ an toàn sản xuất.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội và người dân về công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống sâu keo mùa thu cụ thể; đôn đốc thăm đồng thường xuyên; kiểm tra, giám sát tới từng hộ dân và khu vực trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô.

- Huy động kịp thời, đy đủ các lực lượng, phương tiện phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô.

- Đảm bảo sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền và các phòng, ban, cơ quan chuyên ngành; tránh lãng phí, hạn chế sự ô nhiễm môi trường trong quá trình phòng, chng sâu keo hại ngô.

III. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Công tác tuyên truyền, tập huấn

a) Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền về tác hại, mức độ nguy hiểm sâu keo mùa thu và các biện pháp phòng, trừ bảo vệ sản xuất trồng trọt khi sâu keo mùa thu phát sinh gây hại. Đảm bảo an toàn và hiệu quả, đúng qui định về phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên đài truyền hình huyện, trên thông tin loa đại chúng của xã, bản, kết hp tuyên truyền trong các cuộc họp của xã, của bản...về các biện pháp phòng, chống sâu keo mùa thu.

- Tuyên truyền thông qua việc biên soạn, in phát tờ rơi quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu hại các loại cây trồng và sâu keo hại ngô cho nông dân với số lượng khoảng 20.000 tờ.

- Tuyên truyền trên Báo, Đài truyền thanh truyền hình tại địa phương kịp thời thông tin về tình hình mức độ phát sinh và quy trình phòng, chống sâu keo mùa thu đăng trên báo của tỉnh, mở chuyên mục trên đài truyền hình của tỉnh, huyện.

- Thời gian thực hiện: Tập trung tuyên truyền từ đầu vụ và trong suốt thời gian sản xuất ngô hàng năm trên địa bàn.

b) Công tác tập huấn:

* Tập huấn cho cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu, các phòng chuyên môn của huyện, Phó chủ tịch phụ trách Nông lâm nghiệp và cán bộ Nông Lâm nghiệp của xã, phường (thị trấn).

- Tổ chức tập huấn 12 lp, mỗi huyện, thành phố tổ chức 01 lớp tập huấn với số lượng: 50 người /lớp; thời gian: 01 ngày/lớp.

- Thời điểm tiến hành: năm 2019

- Giảng viên: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sơn La

* Tập huấn cho nông dân:

- Đối tượng: Nông dân tại các xã, phường, thị trấn vùng trồng ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tập huấn tại xã, phường, thị trấn vùng trồng ngô trên địa bàn tỉnh; số lượng học viên: 40 người/lớp, thời gian 1 ngày/lớp, dự kiến 204 lớp.

- Giảng viên: Cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố hoặc cán bộ trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu; giảng viên là người đã được tham gia lớp tập huấn tại huyện về phòng,chống sâu keo mùa thu.

- Thời điểm tiến hành: năm 2019 - 2020.

2. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện

- Tăng cường công tác điều tra, phát hiện và hướng dẫn phòng, chống sâu keo mùa thu hại cây trồng nói chung, đặc biệt trên ngô nói riêng, đkịp thời cảnh báo cho các địa phương tình hình phát sinh, phát triển và quy mô, mức độ gây hại của sâu keo mùa thu. Huy động tối đa lực lượng cán bộ các phòng, ban chuyên môn của UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường phối hợp với UBND các xã, phưng, thị trấn về các biện pháp hướng dẫn phòng, trừ khi sâu keo phát sinh và gây hại, thống kê mức độ, diện tích nhiễm sâu keo mùa thu hại trên đồng ruộng để có cơ sở chỉ đạo phòng, chống sâu keo mùa thu kịp thời, an toàn và hiệu quả.

- Thường xuyên tổ chức phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô bảo vệ sản xuất, an toàn và hiệu quả, bảo vệ môi trường. Tại những nơi phát sinh sâu keo mùa thu gây hại ngô thưng xuyên thực hiện tốt công tác điều tra phát, hiện và xây dựng giải pháp kỹ thuật phù hợp cho mỗi giai đoạn mùa vụ cây trồng.

- Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp để phòng, chống sâu keo mùa thu trước, trong gieo trồng đến khi thu hoạch với phương châm “Đảm bảo an toàn và hiệu quả”.

3. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh vật tư (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng)

- Rà soát thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền tập huấn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cung ứng đúng chủng loại thuốc chất lượng và chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật.

- Thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ở cơ sở, xử lý nghiêm việc kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng, tăng giá thuốc trước và trong thời gian cao điểm về phòng, chống sâu keo mùa thu.

IV. KINH PHÍ DỰ KIẾN PHÒNG, CHNG SÂU KEO MÙA THU

1. Kinh phí

Tổng kinh phí: 1.796.280.000 đồng (Một tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng) (Cụ thể theo hồ sơ dự toán được duyệt), trong đó: ngân sách cấp tỉnh 282.600.000 đồng, ngân sách các huyện, thành phố 1.513.680.000 đồng (Chi tiết có phụ lục s 01 đính kèm theo), cụ thể:

- Tập huấn cho cán bộ của các huyện, thành phố và cán bộ xã, phường, thị trấn: Với số lượng 12 lớp x 10.650.000 đ = 127.800.000 đồng (Chi tiết có phụ lục s 02 đính kèm theo).

- Tập huấn cho nông dân các huyện, thành phố: 1.513.680.000 đồng. Kinh phí tập huấn cho 204 lớp (tại xã, phường, thị trấn) x 7.420.000 đ = 1.513.680.000 đồng, (Chi tiết có phụ lục số 03 đính kèm theo).

- Công tác tuyên truyền: 154.800.000 đồng, trong đó:

+ Biên soạn, in phát tờ rơi quy trình kỹ thuật: Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu hại cây trồng nói chung và sâu keo hại ngô nói riêng, chính sách hỗ trợ nông dân. Cơ quan biên soạn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sơn La. Số lượng: 20.000 tờ. Kinh phí: 100.000.000 đồng (Chi tiết có phụ lục s 04 đính kèm theo).

+ Phối hợp với các Báo, Đài truyền thanh truyền hình tại địa phương kịp thời thông tin về tình hình mức độ phát sinh và quy trình phòng, chống sâu keo mùa thu. Đăng báo, mở chuyên mục trên đài truyền hình. Kinh phí thực hiện: 54.800.000 đồng. (Chi tiết có phụ lục s 04 đính kèm theo).

2. Nguồn kinh phí

- Tập huấn cho cán bộ của các huyện, thành phố và cán bộ xã, phường, thị trấn và công tác tuyên truyền: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Tập huấn cho nông dân các huyện, thành phố: Cân đối từ nguồn ngân sách của huyện, thành phố.

3. Mức hỗ trợ cho người dân khi công bố dịch sâu keo mùa thu xảy ra

Căn cứ Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị hại do thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Căn cứ vào tình hình, quy mô, mức độ của Sâu keo mùa thu gây hại ngô, UBND huyện, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch và phương án thực hiện phòng, chống sâu keo mùa thu khi dịch xảy ra trên diện rộng.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống sâu keo mùa thu hại cây trồng nói chung và cây ngô nói riêng. Tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô để bảo vệ sản xuất ở cấp huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

b) Xây dựng kế hoạch, chủ động phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống sâu keo mùa thu theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó cần tập trung thực hiện:

Tích cực tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn nông dân phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô bảo vệ sản xuất.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, đại lý kinh doanh thuc bảo vệ thực vật, giống, phân bón kém chất lượng hoặc lợi dụng có dịch để tăng giá.

c) Chỉ đạo cơ quan chức năng trong huyện, thành phố thường xuyên thực hiện tốt công tác điều tra, theo dõi nắm bắt diễn biến, thống kê về quy mô, mức độ, diện tích nhiễm do sâu keo mùa thu phát sinh và gây hại ngô. Tổ chức phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô tập trung, đồng loạt. Trong khi có dịch sâu keo mùa thu xảy ra, hỗ trợ nông dân phòng, chống sâu keo theo quy định hiện hành.

d) Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của huyện, thành phố tập huấn cho nông dân tại các xã, phường, thị trấn trong vùng trồng ngô trên địa bàn các huyện, thành phố.

đ) Thường xuyên, chủ động thống kê về tình hình phát sinh, quy mô, mức độ gây hại sâu keo mùa thu hại ngô và báo cáo kịp thời về tình hình phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) vào thứ 5 hàng tuần để tổng hợp, có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô; tng hp và báo cáo tình hình sâu keo mùa thu hại ngô và công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô theo đúng các quy định.

- Chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành thanh tra, kim tra các cơ sở, đại lý kinh doanh vật tư: thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón và giống nhất là trong thời gian có dịch bệnh xảy ra.

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

+ Thường xuyên điều tra nắm chắc diễn biến, sự phân bố và dự báo khả năng phát sinh gây hại của sâu keo mùa thu trên ngô ở các trà hoặc vụ. Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân và phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Mộc Châu; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; phòng Nông nghiệp/phòng kinh tế các huyện, thành phố và cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân về biện pháp phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô tập trung, đồng loạt.

+ Theo dõi chặt chẽ quy mô, mức độ gây hại của sâu keo mùa thu trên ngô; phân công cán bộ phụ trách các địa phương hỗ trợ việc kiểm tra, giám sát tình hình, sâu keo mùa thu trong giai đoạn cao điểm gây hại.

3. S Tài chính

Chủ trì và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí tập huấn, tuyên truyền về biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô ở cấp tỉnh; bsung kinh phí trong việc đôn đốc và hướng dẫn thực hiện kinh phí phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô. Xây dựng định mức hỗ trợ cho nông dân phòng chống dịch (nếu có) theo quy định hiện hành.

4. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

Chủ trì, phối hp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan liên quan tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về biện pháp phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thcủa tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm, có hiệu quả về phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô./.

 

PHỤ LỤC SỐ 01:

TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ
(Kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Kinh phí

Tổng số

Ngân sách tỉnh

Ngân sách các huyn, thành phố

 

Tổng cộng

1.796.230.000

282.600.000

1.513.680.000

1

In tờ rơi về quy trình phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô

100.000.000

.100.000.000

 

2

Đăng trên báo Sơn La

12.000.000

12.000.000

 

3

Mở chuyên mục trên đài PTTH Sơn La

42.800.000

42.800.000

 

4

Tập huấn cho cán bộ huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn về phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La

127.800.000

127.800.000

 

5

Tập huấn cho nông dân các xã, phường (thị trấn) về phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La

1.513.680.000

 

1.513.680.000

 

PHỤ LỤC SỐ 02:

DỰ TRÙ KINH PHÍ TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ HUYỆN, THÀNH PHỐ VỀ PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU
(Kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung chi

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

Tài liệu, văn phòng phẩm

 

 

 

1.400.000

 

1

Phô tô tài liệu

Bộ

50

15.000

750.000

Theo thực tế

2

Túi cúc

Cái

50

4.000

200.000

Theo thực tế

3

Bút bi

Cái

50

4.000

200.000

Theo thực tế

4

Vở viết

Quyển

50

5.000

250.000

Theo thực tế

II

Thuê hội trường, loa đài, máy chiếu

 

 

1.150.000

 

1

Thuê hội trường, loa đài, máy chiếu

Ngày

1

1.150.000

1.150.000

Quyết định 918/BNN-TC ngày 5/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

III

Nước uống cho học viên

 

 

 

6.500.000

 

1

Nước uống

Người/ ngày

50

30.000

1.500.000

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017; Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tnh Sơn La

2

Hỗ trợ tập huấn

Người/ ngày

50

100.000

5.000.000

IV

Giảng viên

 

 

 

1.600.000

 

1

Giảng viên

Người/ buổi

2

400.000

800.000

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017; Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La

2

Hỗ trợ tiền đi lại cho giảng viên

Lượt đi, về

2

100.000

200.000

3

Htrợ tin ngủ nghỉ cho ging viên

Người/ đêm

2

300.000

600.000

Kinh phí 01 lớp

10.650.000

 

Tổng kinh phí cho 12 lớp (01 lớp/huyện x 12 huyện)

127.800.000

 

PHỤ LỤC SỐ 03:

DỰ TRÙ KINH PHÍ TẬP HUẤN CHO NÔNG DÂN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU
(Kèm theo Quyết định s 1997/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tnh)

TT

Nội dung chi

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

Tài liệu, văn phòng phẩm

 

 

 

1.120.000

 

1

Phô tô tài liệu

Bộ

40

15.000

600.000

Theo thực tế

2

Túi cúc

Cái

40

4.000

160.000

Theo thực tế

3

Bút bi

Cái

40

4.000

160.000

Theo thực tế

4

Vviết

Quyển

40

5.000

200.000

Theo thực tế

II

Thuê hội tng, loa đài, máy chiếu

 

 

500.000

 

1

Thuê hội trường, loa đài, máy chiếu

Ngày

1

500.000

500.000

Quyết định 918/BNN-TC ngày 5/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

III

Hỗ tr giảng viên

 

 

 

1.600.000

 

1

Giảng viên

Người/ buổi

1

400.000

800.000

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017; Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La

2

Hỗ trợ tiền đi lại cho giảng viên

Lượt đi, về

2

200.000

400.000

3

Hỗ trợ tiền ngủ nghỉ cho giảng viên và trợ giảng

Người /ngày

2

200.000

400.000

IV

Hỗ trợ học viên

 

 

 

4.200.000

 

1

Hỗ trợ tiền ăn cho học viên

Người/ ngày

40

50.000

2.000.000

Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017; Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La

2

Nước uống

Người/ ngày

40

30.000

1.200.000

3

Hỗ trợ tiền đi lại

Lượt đi, về

40

25.000

1.000.000

Kinh phí cho 01 lớp

7.420.000

 

Tổng kinh phí cho 204 lớp ( 01 lớp/xã x 204 xã)

1.513.680.000

 

PHỤ LỤC SỐ 04:

DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU
(Kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung chi

ĐVT

Số lưng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

In tờ rơi về Đặc tính sinh học, mức độ nguy hiểm, biện pháp phòng, chống sâu keo hại cây trồng, nông lâm sản

Tờ

20.000

5.000

100.000.000

Thực tế

II

Đăng trên báo Sơn La

Bản tin

12

1.000.000

12.000.000

Thực tế

III

Mở chuyên mục trên đài PTTH Sơn La

 

 

 

42.800.000

 

1

Xây dựng băng phát sóng thời lượng 1,0 - 1,5 phút

Chuyên mục

1

2.000.000

2.000.000

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ- PTTH ngày 19/01/2019 của Đài phát thanh và truyền hình Sơn La

2

Phát sóng phóng sự tuyên truyền của (2 lần/tháng x 12 tháng)

Lần

24

1.200.000

28.800.000

3

Thông tin hiện bảng vi tính có đọc lời thời gian 30 giây (2 lần/tháng x 12 tháng)

Lần

24

500.000

12.000.000

Tổng s tin

154.800.000

 

Bng chữ: (Một trăm năm mươi tư triệu, tám trăm ngàn đng)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1997/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1997/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2019
Ngày hiệu lực14/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1997/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1997/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1997/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1997/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành14/08/2019
        Ngày hiệu lực14/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1997/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1997/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô Sơn La

         • 14/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực