Quyết định 1998/QĐ-TTg

Quyết định 1998/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1998/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở người có công cách mạng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ XÃ HỘI NUÔI DƯỠNG, ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là Hội đồng thẩm định) với nội dung như sau:

1. Thành phần của Hội đồng thẩm định

a) Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

b) Các ủy viên Hội đồng thẩm định

- Đại diện các Bộ, cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tư pháp.

- Đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Ủy viên phản biện: Là các chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch, do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực của Hội đồng.

c) Các cơ quan trên có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định, gửi về Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định trước ngày 30 tháng 11 năm 2021.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định

- Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán kinh phí lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về đầu tư công.

6. Thời gian dự kiến họp Hội đồng thẩm định: Tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Thành viên Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tư pháp;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, TCCV, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1998/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1998/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2021
Ngày hiệu lực26/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(30/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1998/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1998/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở người có công cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1998/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở người có công cách mạng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1998/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Minh Chính
        Ngày ban hành26/11/2021
        Ngày hiệu lực26/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (30/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1998/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở người có công cách mạng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1998/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở người có công cách mạng

              • 26/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực