Quyết định 1998/QĐ-UBND

Quyết định 1998/QĐ-UBND năm 2014 Quy định về chế độ chi trả tiền nhuận bút, thù lao tin, bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

Quyết định 1998/QĐ-UBND 2014 trả tiền nhuận bút thù lao tin bài được đăng Cao Bằng đã được thay thế bởi Quyết định 543/QĐ-UBND 2015 tiền nhuận bút thù lao tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 08/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1998/QĐ-UBND 2014 trả tiền nhuận bút thù lao tin bài được đăng Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1998/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO TIN, BÀI ĐĂNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ chi trả tiền nhuận bút, thù lao tin, bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ CHI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO TIN, BÀI ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ chi trả tiền nhuận bút, thù lao tin, bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hưởng nhuận bút: Người là tác giả hoặc chủ sở hữu các tin, bài, ảnh được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;

2. Hưởng thù lao:

a) Người sưu tầm, cung cấp tin bài, ảnh ... được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

b) Người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến công tác biên tập, đăng tải tin bài trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Khung hệ số nhuận bút, tiền nhuận bút

1. Định mức khung hệ số nhuận bút

STT

Thloại

Hệ số nhuận bút

1

Tin ngắn, tin tổng hợp

1 - 2

2

Phóng sự, ký sự, phỏng vấn

1 - 2

3

Bài viết

1,5 - 4

4

nh

0,5 - 1

5

Tin biên tập lại từ các văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành

0,5

Trưởng Ban Biên tập quyết định hệ số nhuận bút tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm nhưng không được vượt quá mức tối đa trong khung hệ số nhuận bút trên.

2. Tiền nhuận bút = Hệ số nhuận bút x giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Giá trị của một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là mức tiền lương cơ sở) theo quy định của Chính phủ.

Điều 4. Hệ số giá trị tin bài sưu tầm, tiền thù lao tin bài sưu tầm

1. Định mức hệ số giá trị tin, bài sưu tầm

STT

Th loại

Hệ số giá trị tin bài

1

Tin ngn, tin tng hợp

0,5

2

Bài viết ngn

1,0

3

nh

0,25

2. Tiền thù lao tin, bài sưu tầm = Hệ số giá trị tin bài x giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Điều 5. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao

Kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao tin, bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh do đơn vị tự cân đối dự toán được giao hàng năm.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Chi trả nhuận bút, thù lao tin bài sưu tầm

Nhuận bút, thù lao cho viên chức chuyên trách có tin, bài được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Tiền nhuận bút, thù lao của phóng viên chuyên trách hằng tháng được hưởng = Tổng nhuận bút, thù lao của các tác phẩm được đăng tải trong tháng - định mức khoán nhuận bút hằng tháng của phóng viên.

Định mức khoán nhuận bút/người/tháng =

SCB x CLCB x TNCTT

22 ngày

Trong đó:

SCS: Mức lương cơ sở

CLCB: Hệ số lương cơ bản

TNCTT: số ngày công thực tế

Điều 7. Chi trả thù lao biên tập, thù lao bộ phận gián tiếp

1. Thù lao biên tập

a) Thù lao biên tập bản thảo thô bằng 25% tổng số tiền nhuận bút hằng tháng.

b) Thù lao biên tập bản thảo tinh bằng 15% tổng số tiền nhuận bút hằng tháng.

* Biên tập viên chuyên trách thuộc Trung tâm Thông tin - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được áp dụng định mức trừ thù lao biên tập như đối với định mức trừ nhuận bút của phóng viên chuyên trách.

Trường hợp chỉ qua một người biên tập (bao gồm cả biên tập bản thảo thô và biên tập bản thảo tinh) thì chi trả thù lao theo mức biên tập bản thảo thô.

2. Thù lao cho bộ phận gián tiếp

Bộ phận quản trị Cổng Thông tin điện tử, bảo đảm kỹ thuật vận hành Cổng, đăng tin, bài lên Cổng, kiểm tra thông tin đăng tải trên Cổng được hưởng 10% tổng nhuận bút hằng tháng.

Điều 8. Quy định về giảm trừ

Viên chức, biên tập viên chuyên trách thuộc Trung tâm Thông tin - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã được hưởng tiền nhuận bút, thù lao biên tập thì không được hưởng chế độ làm thêm giờ. Nếu được cử đi học, tập huấn hoặc làm các công việc khác theo sự phân công của người có thẩm quyền được giảm trừ định mức theo số ngày đi học, tập huấn (định mức trừ nhuận bút, định mức trừ thù lao).

Điều 9. Thời gian trả nhuận bút, thù lao

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày tin, bài được đăng trên Cổng, Ban Biên tập có trách nhiệm trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tin, bài, ảnh và các đối tượng được hưởng theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí chi trả tiền nhuận bút, thù lao tin, bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo chế độ quy định hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nếu có vướng mắc phát sinh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1998/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1998/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2014
Ngày hiệu lực05/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1998/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1998/QĐ-UBND 2014 trả tiền nhuận bút thù lao tin bài được đăng Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1998/QĐ-UBND 2014 trả tiền nhuận bút thù lao tin bài được đăng Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1998/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành05/12/2014
        Ngày hiệu lực05/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/05/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1998/QĐ-UBND 2014 trả tiền nhuận bút thù lao tin bài được đăng Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1998/QĐ-UBND 2014 trả tiền nhuận bút thù lao tin bài được đăng Cao Bằng