Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********

Số: 20/2007/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết để cấp cho người lao động đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết, sau đây gọi là mẫu chứng chỉ.

1. Mẫu chứng chỉ được áp dụng thống nhất trong cả nước.

2. Mẫu chứng chỉ được quy định như sau:

a) Kích thước 10,5cm x 15cm;

b) Mặt sau là bìa chứng chỉ có nền màu trắng.

Mặt trước là ruột chứng chỉ có nội dung thống nhất theo Mẫu Chứng chỉ ban hành kèm theo Quyết định này, dòng chữ “CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT” màu xanh, các nội dung khác màu đen;

c) Biểu tượng của doanh nghiệp, tổ chức (nếu có) được phép in ở góc trên bên trái của chứng chỉ, phía trên tên doanh nghiệp, tổ chức;

d) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết, sau đây gọi là chứng chỉ được in trên loại giấy bìa.

3. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đăng ký Mẫu chứng chỉ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Điều 2. Người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức in và quản lý phôi chứng chỉ.

Điều 3. Người đứng đầu bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm:

1. Cấp chứng chỉ cho người lao động đủ các điều kiện sau:

a) Đã tham gia ít nhất 80% thời gian khóa học theo quy định;

b) Có bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu.

2. Ghi đầy đủ và chính xác các nội dung trong chứng chỉ.

3. Lập sổ quản lý chứng chỉ và sổ cấp chứng chỉ.

4. Thực hiện việc thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau:

a) Chứng chỉ cấp cho người không đủ điều kiện trên ở điểm 1 điều này;

b) Chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp;

c) Chứng chỉ bị tẩy xoá, sửa chữa.

5. Định kỳ báo cáo người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài về kết quả bồi dưỡng kiến thức cần thiết và cấp chứng chỉ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết trên phạm vi cả nước.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết của các đơn vị hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đăng ký trên địa bàn.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

MẪU CHỨNG CHỈ

(ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(Công báo số 608+609 ngày 27/8/2007)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2007/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực11/09/2007
Ngày công báo27/08/2007
Số công báoTừ số 608 đến số 609
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2007/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực11/09/2007
        Ngày công báo27/08/2007
        Số công báoTừ số 608 đến số 609
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài

            • 02/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực