Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và khắc dấu đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh thuế khắc dấu doanh nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 63/2009/QĐ-UBND quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh thuế con dấu doanh nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh thuế khắc dấu doanh nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/2008/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ KHẮC DẤU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Xét đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và khắc dấu đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ KHẮC DẤU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp gồm các nội dung sau:

- Đăng ký và cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

- Đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Đăng ký khắc dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn việc giải quyết các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và khắc dấu theo quy trình một cửa liên thông tại Quy chế này hoặc thực hiện từng thủ tục theo các quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng:

2.1. Các tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và  khắc dấu khi thành lập doanh nghiệp mới, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu.

2.2. Các cơ quan trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh (Tổ một cửa liên thông và Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư), đăng ký thuế (Cục Thuế tỉnh), đăng ký đăng ký khắc dấu (Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh).

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Thủ tục hành chính công khai, đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

2. Nhận yêu cầu và trả kết quả tại tổ một cửa liên thông để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

3. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

4. Đảm bảo sự phối hợp tốt giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Vị trí, chức năng Tổ một cửa liên thông

1. Vị trí: Tổ một cửa liên thông nằm trong Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, có địa chỉ tại Khu liên cơ, số 01 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hoà.

2. Chức năng: Căn cứ tính chất công việc, Tổ một cửa liên thông có trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy trình sau:

- Trình lãnh đạo trực tiếp để giải quyết theo trách nhiệm thẩm quyền;

- Trực tiếp liên hệ với các cơ quan liên quan để giải quyết hồ sơ, đồng thời nhận kết quả trả lại cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp;

- Phối hợp với bộ phận Kế toán cơ quan thu lệ phí theo quy định của pháp luật.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Điều 4. Hướng dẫn thủ tục

Cán bộ của Tổ một cửa liên thông Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp, hoặc gián tiếp (qua điện thoại, qua trang Web của sở Kế hoạch và Đầu tư) các thủ tục cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiếp nhận hồ sơ

1. Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có yêu cầu giải quyết công việc theo quy định áp dụng cơ chế một cửa liên thông liên hệ, nộp hồ sơ tại Tổ một cửa liên thông Sở Kế hoạch và Đầu tư theo giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (kể cả ngày thứ 7).

2. Tổ một cửa liên thông tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khắc dấu và có trách nhiệm kiểm tra các loại hồ sơ trên theo quy định tại Điều 13 Chương III  “Nhiệm vụ của bộ phận một cửa liên thông”.

Hồ sơ bao gồm:

a) Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ hồ sơ chung bao gồm:

- Các loại giấy tờ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo hướng dẫn tại Thông tư  số 88/2006/NĐ-CP">03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là Thông tư  số 88/2006/NĐ-CP">03/2006/TT-BKH);

- Các giấy tờ đăng ký thuế cho doanh nghiệp thành lập mới (trừ bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế (sau đây gọi là thông tư số 85/2007/TT-BTC);

- Giấy đề nghị khắc dấu theo mẫu.

b) Đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ hồ sơ chung bao gồm các giấy tờ sau:

- Các giấy tờ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2006/NĐ-CP">03/2006/TT-BKH;

- Các giấy tờ thay đổi đăng ký thuế của doanh nghiệp (trừ bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC;

- Giấy đề nghị khắc dấu theo mẫu.

(Hồ sơ tại điểm a và b khoản này cụ thể theo Phụ lục1 đính kèm)

3. Đối với hồ sơ hợp lệ, Tổ một cửa liên thông chuyển hồ sơ đăng ký đến các cơ quan và bộ phận chức năng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (Hồ sơ đăng ký kinh doanh chuyển đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ngay trong ngày nhận hồ sơ; đồng thời chuyển hồ sơ đăng ký khắc dấu đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-Công an tỉnh; hồ sơ đăng ký thuế đến Cục Thuế tỉnh sau khi nhận được kết quả xử lý của Phòng Đăng ký kinh doanh).

Điều 6. Thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính

Thời gian để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu cho doanh nghiệp: 

1. Trường hợp đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới: 11 ngày làm việc.

2. Trường hợp đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện: 9 ngày làm việc.

3. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh dẫn tới phải thay đổi đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện: 9 ngày làm việc.

Điều 7. Giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh

1. Phòng Đăng ký kinh doanh căn cứ hồ sơ do Tổ một cửa liên thông chuyển đến được quy định tại khoản 2 Điều 5 (trừ hồ sơ đề nghị khắc dấu và hồ sơ đề nghị đăng ký thuế), có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ để giải quyết hồ sơ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật liên quan khác và các văn bản hướng dẫn luật, cụ thể:

a) Đối với hồ sơ hợp lệ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính và bản sao) theo quy định của pháp luật và thời gian ghi trên Phiếu hồ sơ.

b) Đối với hồ sơ không hợp lệ thì làm thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cụ thể rõ ràng.

2. Hồ sơ đã giải quyết theo khoản 1 Điều này được chuyển cho tổ một cửa liên thông theo thời gian ghi trên phiếu hồ sơ.

3.Thời gian Phòng đăng ký kinh doanh giải quyết hồ sơ được quy định như sau:

a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp: 6 ngày làm việc.

b) Hồ sơ đăng ký thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp: 4 ngày làm việc.

c) Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 4 ngày làm việc.

Điều 8. Giải quyết thủ tục đăng ký thuế

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục thuế tỉnh có trách nhiệm xem xét, tiếp nhận hồ sơ  đăng ký thuế của doanh nghiệp do Tổ một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển qua, bộ hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp theo mẫu.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Chưa có chữ ký của người đại diện theo pháp luật).

2. Bộ phận quản lý và đăng ký thuế của Cục Thuế xem xét hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển qua:

- Đối với hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định.

- Đối với hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, làm thông báo yêu cầu sữa đổi bổ sung theo quy định.

3. Hồ sơ được Cục Thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế được chuyển lại cho tổ một cửa liên thông Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian trên giấy hẹn. Hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Bộ hồ sơ tại khoản 1 Điều này.

4. Thời gian để xử lý và trả kết quả về hồ sơ đăng ký thuế: 5 ngày làm việc.

Điều 9. Giải quyết thủ tục khắc dấu   

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-Công an tỉnh có trách nhiệm xem xét, tiếp nhận hồ sơ đăng ký khắc dấu của doanh nghiệp do tổ một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển qua. Bộ hồ sơ đăng ký khắc dấu gồm:

- Giấy  đề nghị khắc dấu của doanh nghiệp theo mẫu (trong đó ghi rõ loại dấu và cơ sở khắc dấu).

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Chưa có chữ ký của người đại diện theo pháp luật).

2. Bộ phận quản lý và khắc dấu xem xét hồ sơ đăng ký khắc dấu của doanh nghiệp do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển qua:

- Đối với hồ sơ hợp lệ, chuyển Giấy đề nghị khắc dấu đến cơ sở khắc dấu để tiến hành khắc dấu.

- Đối với hồ sơ chưa hợp lệ, làm thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung theo quy định.

3. Thời gian để xử lý và trả kết quả về hồ sơ khắc dấu: 01 ngày làm việc.

Điều 10. Trả kết quả 

1. Tổ một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tổ một cửa liên thông nhận kết quả từ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và  trả kết quả cho doanh nghiệp bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính và bản sao)

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản chính).

- Thông báo yêu cầu bổ sung sửa đổi hồ sơ (đối với hồ sơ không hợp lệ).

2. Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội:

Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội-Công an tỉnh (sau đây gọi tắt là Phòng PC13 - Công an tỉnh) là cơ quan trả kết quả giải quyết các thủ tục liên quan đến khắc dấu theo quy định tại Quy chế này gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu mới hoặc điều chỉnh.

- Thu lại con dấu cũ (nếu có).

- Thu lệ phí đăng ký mẫu dấu theo quy định.

Điều 11. Quy trình và cơ chế phối hợp luân chuyển hồ sơ

1. Quy trình:

Sau khi tiếp nhận kết quả về đăng ký kinh doanh từ Phòng đăng ký kinh doanh (hồ sơ và thời gian xử lý được quy định tại Điều 7 Quy chế này), Tổ  một cửa liên thông chịu trách nhiệm chuyển các hồ sơ liên quan đến Cục thuế và Phòng PC13 - Công an tỉnh;

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Cục Thuế có trách nhiệm xử lý và trả kết quả về đăng ký thuế cho Tổ một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư như quy định tại Điều 8 Quy chế này;

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng PC13 - Công an tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục về khắc dấu và trả kết quả cho doanh nghiệp như quy định tại Điều 9 Quy chế này.

2. Quy định về trình tự, thủ tục trả kết quả:

a) Sau 7 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Tổ một cửa liên thông, doanh nghiệp đến cơ sở khắc dấu để thanh toán tiền làm dấu. Sau đó đến Phòng PC13 - Công an tỉnh để nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (xuất trình hoá đơn hoặc biên lai thu tiền làm dấu);

b) Sau khi nhận con dấu tại Phòng PC13 - Công an tỉnh, doanh nghiệp đem con dấu đến tổ một cửa liên thông để đóng vào hồ sơ lưu và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

c) Doanh nghiệp có thể yêu cầu nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước khi nhận kết quả giải quyết các thủ tục đăng ký thuế, khắc dấu.

3. Hồ sơ luân chuyển giữa Tổ một cửa liên thông với các cơ quan liên quan

a) Cục Thuế tỉnh:

- Hồ sơ giao:

+ Như khoản 1 Điều 8 của Quy chế này (để xử lý).

+ Hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp (có dấu) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (để lưu).

- Hồ sơ nhận: Như khoản 1 Điều 8 của Quy chế này. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế 

b) Công an tỉnh:

- Hồ sơ giao như khoản 1 Điều 9 của Quy chế này (để xử lý). Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (để lưu).

- Hồ sơ nhận như khoản 1 Điều 9 của Quy chế này

4. Trong quá trình giao nhận hồ sơ, tài liệu, cán bộ, công chức thực hiện giao nhận phải ký vào sổ giao nhận hồ sơ để kiểm tra giám sát quy trình xử lý, tránh tình trạng làm mất mát, hư hỏng hồ sơ liên thông.

5. Thời gian luân chuyển hồ sơ liên thông do Bộ phận một cửa liên thông Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đến Cục Thuế Khánh Hoà và Công an tỉnh (Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) được quy định vào lúc 15 giờ 30 đến 16 giờ 30 của các ngày làm việc trong tuần (kể cả ngày thứ 7).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết hồ sơ một cửa liên thông trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, công khai, tôn trọng và không can thiệp vào chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Trong quá trình giải quyết hồ sơ một cửa liên thông, những công việc có liên quan nếu có những vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền thì các cơ quan liên quan phải kịp thời phối hợp tháo gỡ hoặc xin ý kiến chỉ đạo cấp có thẩm quyền để đảm bảo việc giải quyết hồ sơ, công việc đúng pháp luật

3. Phối hợp cung cấp thông tin về doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Điều 13. Nhiệm vụ của Tổ một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Hướng dẫn hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật

2. Đối với hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và ghi giấy biên nhận theo quy định, đồng thời phối hợp với bộ phận kế toán của cơ quan thu lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.

3. Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần cụ thể, rõ ràng để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh

4. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết tại một cửa liên thông thì hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu của nội dung hồ sơ.

5. Luân chuyển hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ của Cục thuế và Công an tỉnh theo đúng quy trình.

6. Trả kết quả hồ sơ đúng theo giấy hẹn

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại Tổ một cửa liên thông.

2. Ban hành quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả tại Tổ một cửa liên thông; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận này.

3. Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc ở  Tổ một cửa liên thông.

4. Bố trí phòng làm việc, trang thiết bị làm việc cho Tổ một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

5. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc tại bộ phận một cửa liên thông.

6. Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà.

Điều 15. Trách nhiệm của Cục thuế, Công an tỉnh

1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và cung cấp các biểu mẫu, giấy tờ liên quan đến đăng ký thuế, đăng ký khắc dấu cho bộ phận một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn và cung cấp cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Tổ chức bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ do bộ phận một cửa liên thông Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển dến và trả kết quả xử lý hồ sơ. Việc nhận và trả hồ sơ giữa bộ phận một cửa liên thông với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Thuế và Công an tỉnh phải lập sổ theo dõi có ký xác nhận của các bên.

3. Công an tỉnh (Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) chủ động xử lý công việc, bố trí nơi trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp phù hợp theo các quy định của pháp luật và đúng thời hạn ghi trên giấy biên nhận.

Điều 16. Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa liên thông

Kinh phí thực hiện cơ chế một cửa liên thông được sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được cấp có thẩm quyền giao theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 18. Hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo tổng kết, đánh giá về tình hình thực hiện Quy chế một cửa liên thông gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 19. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành trong tỉnh có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông quy định tại Quy chế này./.

 

PHỤ LỤC 1

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CỦA QUY CHẾ
(Hồ sơ quy định theo Thông tư 03/2006/TT-BTC)

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÀNH LẬP MỚI

1. Đối với doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp tư nhân (DNTN).

- Giấy đăng ký kinh doanh DNTN (theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Bản sao hợp lệ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc các chứng thực cá nhân khác của chủ doanh nghiệp.

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên.

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty (theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Dự thảo Điều lệ công ty TNHH một thành viên.

- Bản sao hợp lệ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc các chứng thực cá nhân khác của Chủ sở hữu công ty. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc các giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức.

c) Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Điều lệ công ty (công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh).

- Danh sách thành viên công ty TNHH và công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bản sao hợp lệ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc các chứng thực cá nhân khác của các thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập công ty là cá nhân. Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ công ty đối với thành viên sáng lập và cổ đông sáng lập là pháp nhân.

2. Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp

- Thông báo lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện (mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp doanh đối với công ty hợp doanh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

1. Đối với doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh (theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi các nội dung Đăng ký kinh doanh.

2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài hồ sơ được quy định tại Mục I và II nói trên, doanh nghiệp, Chi nhánh phải có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền khi kinh doanh những ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc các chức danh khác được quy định trong điều lệ công ty khi kinh doanh những ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ

- Mẫu kê khai đăng ký thuế (theo mẫu của Tổng cục thuế).

- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

- Mẫu đăng ký mẫu dấu.

- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Nha Trang, ngày     tháng     năm 2008

GIẤY ĐỀ NGHỊ KHẮC DẤU

Họ và tên:         

Doanh nghiệp:  

Trụ sở ĐKKD:   

Điện thoại                                                          Fax:     

Đề nghị được khắc dấu tại cơ sỏ khắc dấu (*):   

Chi tiết loại dấu, giá dấu (đánh dấu chéo (x) vào ô chọn):

STT

Loại dấu

Chọn

Giá (*)

Số lượng

Thành tiền

1

Dấu tròn HỘP

 

 

 

 

2

Dấu 1 hàng HỘP: tên

 

 

 

 

3

Dấu 1 hàng HỘP: chức danh

 

 

 

 

4

Dấu 2 hàng HỘP

 

 

 

 

5

Dấu chữ nhật HỘP (MST)

 

 

 

 

6

Dấu tròn ĐỒNG

 

 

 

 

7

Dấu 1 hàng ĐỒNG: tên

 

 

 

 

8

Dấu 1 hàng ĐỒNG: chức danh

 

 

 

 

9

Dấu 2 hàng ĐỒNG

 

 

 

 

10

Dấu chữ nhật ĐỒNG

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(*) Ghi chú: theo biểu niêm yết

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2008
Ngày hiệu lực 14/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/07/2009
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh thuế khắc dấu doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh thuế khắc dấu doanh nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Võ Lâm Phi
Ngày ban hành 04/04/2008
Ngày hiệu lực 14/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/07/2009
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh thuế khắc dấu doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh thuế khắc dấu doanh nghiệp