Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG - XÃ HỘI TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT/BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;
Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tại Tờ trình liên tịch số 05/TT-SLĐTBXH-STC ngày 22/01/2008 về việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) như sau:

1. Chế độ phụ cấp thu hút đặc thù:

a) Đối tượng được hưởng: Cán bộ, viên chức, người đang thử việc, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên và những người được điều động, biệt phái đến làm việc tại Trung tâm có thời hạn từ 3 tháng trở lên.

b) Mức phụ cấp:

- Đối với bác sĩ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với các đối tượng khác (không phải là bác sĩ): 500.000 đồng/người/ tháng.

2. Chế độ phụ cấp ưu đãi y tế:

a) Đối tượng được hưởng:

Cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế và cán bộ, viên chức trực tiếp làm công việc trông coi, bảo vệ, vận chuyển phục vụ người nghiện ma túy, người bán dâm và người nhiễm HIV/AIDS (bao gồm việc quản lý, điều trị tại bệnh viện, truy bắt, can thiệp khi có đánh nhau, xử lý kỷ luật, vệ sinh buồng bệnh, vệ sinh môi trường) tại Trung tâm.

b) Mức phụ cấp: 40%.

3. Chế độ phụ cấp ưu đãi giáo dục:

a) Đối tượng được hưởng: Cán bộ, viên chức (kể cả hợp đồng thỉnh giảng) được phân công trực tiếp dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người bị nhiễm HIV/AIDS (bao gồm cả việc duy trì sinh hoạt nội vụ, theo dõi diễn biến, tư tưởng, truy bắt, can thiệp khi có đánh nhau, xử lý kỷ luật, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật) tại các Khu, Đội quản lý hoặc tại Trung tâm; cán bộ, viên chức được phân công dạy nghề cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người bị nhiễm HIV/AIDS trong các hoạt động dạy nghề, sản xuất tại Trung tâm.

b) Mức phụ cấp: 40%.

4. Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ, viên chức làm công tác quản lý:

a) Đối tượng được hưởng: Cán bộ, viên chức làm công tác quản lý (không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề tại Trung tâm).

b) Mức phụ cấp: 15%.

5. Cách tính phụ cấp cho các đối tượng nêu tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều này: Thực hiện theo quy định tại khoản 5, mục III, Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT/BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

6. Nguồn kinh phí thực hiện và hình thức chi trả cho các đối tượng nêu trên: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT/ BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

Điều 2. Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Điều 1 Quyết định này được tính hưởng kể từ ngày 08/8/2007 (ngày Nghị định 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ có hiệu lực).

Điều 3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ, viên chức của Trung tâm theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực của Trung tâm và quyết toán kinh phí sử dụng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 61/2002/QĐ-UBBT ngày 14/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại Trường Giáo dục dạy nghề.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ Lao động -TB&XH;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn văn Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT. UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX, Huy (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
      Người kýHuỳnh Tấn Thành
      Ngày ban hành19/02/2008
      Ngày hiệu lực29/02/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật17 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội tỉnh