Quyết định 20/2008/QĐ-UBND

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2008/QĐ-UBND tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2008/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG KHI XUẤT VƯỜN CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24/3/2004;

Căn cứ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 44/TTr-SNN ngày 07 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG KHI XUẤT VƯỜN CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án, các chương trình trồng rừng có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn do nước ngoài viện trợ và vốn vay ưu đãi của Nhà nước đều phải sử dụng cây con đảm bảo tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn theo quy định này.

Điều 3. Tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn

Số TT

Loài cây

Tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn

Quy trình, quy phạm áp dụng

Tuổi cây (tháng)

Chiều cao (cm)

ĐK cổ rễ (mm)

Đặc điểm hình thái

1

Thông 3 lá

(Pinus kesiya)

6-8

15-20

1,5-2

Cây đã có màu xanh lục, thân cứng và bắt đầu hóa gỗ.

theo QĐ số 1517/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

2

Thông 2 lá

(Pinus merkusii)

10-12

20-30

2,5-3

Cây đã có màu xanh lục, thân cứng và bắt đầu hóa gỗ.

theo QĐ số 1517/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

3

Keo lá tràm

(Acacia auriculiformis)

3-4

20-35

2-3

Cây đã có màu xanh, cứng cáp; không có sâu bệnh, cụt ngọn, cong queo.

theo QĐ số 1519/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

4

Keo tai tượng

(Acacia mangium)

3-4

20-35

2-3

Cây đã có màu xanh, cứng cáp; không có sâu bệnh, cụt ngọn, cong queo.

theo QĐ số1519/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

5

Keo lai giâm hom

(Acacia mangium x

A. auriculiformis)

3-4

20-35

2-3

Cây đã có màu xanh, cứng cáp; không có sâu bệnh, cụt ngọn, cong queo.

theo QĐ số 1519/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

6

Sao đen

(Hopera odorata)

12-14

≥ 25

> 4

Cây khoẻ mạnh, phát triển cân đối, không cong queo sâu bệnh.

theo QĐ số 1518/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

7

Dầu rái

(Dipterocapus alatus)

12-14

30 - 50

> 4

Cây khoẻ mạnh, phát triển cân đối, không cong queo sâu bệnh.

theo QĐ số 1518/QĐ/NN-PTNT, ngày 13/12/1997 của Sở NN&PTNT Lâm Đồng.

8

Pơ mu

(Fokienia hodginsii)

 

12-18

≥ 40

≥ 5

Cây xanh tốt, cân đối, thân thẳng, không bị sâu bệnh, cụt ngọn.

Ban hành theo QĐ số 1199/KHCN ngày 09/12/1994, của Bộ Lâm nghiệp

9

Dó trầm

(Aquilarria crassna Pierre)

> 12

≥ 40

≥ 3,5

Cây sinh trưởng tốt, cân đối, thân thẳng không sâu bệnh.

Ban hành theo QĐ số 2495/QĐ-BNN-KHCN ngày 07/6/2001 của Bộ NN&PTNT.

10

Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro)

 

≥ 4

 

> 7

không bị sâu bệnh.

Ban hành theo QĐ số 05/2000/QĐ-BNN/KHCN ngày 25/01/2000 của Bộ NN&PTNT.

11

Tre Điềm trúc

(cành chiết)

(Dendrocalamus Latiflorus Munro)

- Cây con nuôi trong vườn ươm từ 3 đến 4 tháng.

- Cây con có bộ rễ phát triển, màu xanh tự nhiên, bộ rễ thứ cấp hoàn chỉnh.

- Cây con không bị sâu bệnh, dị tật; thân, cành lá không dập nát.

Ban hành theo QĐ số 51/2004/QĐ-BNN ngày 19/10/2004 của Bộ NN&PTNT.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Các tổ chức, cá nhân có sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào tiêu chuẩn cây con xuất vườn này để công bố tiêu chuẩn chất lượng trong quá trình sản xuất cây giống trồng rừng của đơn vị mình, thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo quy định.

2. Các đơn vị quản lý nhà nước căn cứ quy định này để thẩm định, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con trồng rừng đạt tiêu chuẩn xuất vườn.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; các đơn vị quản lý nhà nước về giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn cây con xuất vườn trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo chất lượng giống cây trồng rừng theo quy định./-

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2008
Ngày hiệu lực14/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2008/QĐ-UBND tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2008/QĐ-UBND tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành04/06/2008
        Ngày hiệu lực14/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 20/2008/QĐ-UBND tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2008/QĐ-UBND tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn Lâm Đồng

         • 04/06/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/06/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực