Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND về giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Lạng Sơn cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND giao các hợp đồng, giao dịch thẩm quyền chứng thực Ủy ban nhân dân các xã, phường đã được thay thế bởi Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng giao dịch chứng thực Lạng Sơn sang tổ chức hành nghề công chứng và được áp dụng kể từ ngày 30/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2009/QĐ-UBND giao các hợp đồng, giao dịch thẩm quyền chứng thực Ủy ban nhân dân các xã, phường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/2009/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 969/TTr-STP ngày 28/7/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Lạng Sơn cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ BTTP, Cục KTVBQPPL-Bộ TP;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- PVP, các phòng CV, HC-TC;
- Công báo tỉnh, báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, Q.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2009
Ngày hiệu lực12/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2009/QĐ-UBND giao các hợp đồng, giao dịch thẩm quyền chứng thực Ủy ban nhân dân các xã, phường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2009/QĐ-UBND giao các hợp đồng, giao dịch thẩm quyền chứng thực Ủy ban nhân dân các xã, phường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Văn Thành
        Ngày ban hành02/10/2009
        Ngày hiệu lực12/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2009/QĐ-UBND giao các hợp đồng, giao dịch thẩm quyền chứng thực Ủy ban nhân dân các xã, phường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2009/QĐ-UBND giao các hợp đồng, giao dịch thẩm quyền chứng thực Ủy ban nhân dân các xã, phường