Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi 40/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động tài nguyên nước Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2016/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI KHOẢN 2, ĐIỀU 8 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2014/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;

Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất;

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 533/TTr-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của UBND thành phố như sau:

“2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an thành phố, Cục trưởng Cục thuế thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi 40/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động tài nguyên nước Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi 40/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động tài nguyên nước Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành13/06/2016
       Ngày hiệu lực23/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi 40/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động tài nguyên nước Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2016/QĐ-UBND sửa đổi 40/2014/QĐ-UBND quản lý hoạt động tài nguyên nước Đà Nẵng

           • 13/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực