Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 60/2014/QĐ-UBND

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An 2015 2019 đã được thay thế bởi Quyết định 34/2018/QĐ-UBND sửa đổi 60/2014/QĐ-UBND Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An 2015 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2014/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 171/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đng nhân dân tỉnh Long An về ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An;

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tại văn bản s191/HĐND-KTNS ngày 07/5/2018 về việc thống nhất bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 310/TTr-STNMT ngày 23/4/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh, như sau:

Bổ sung vào Phụ lục II Bảng giá đất ở tại Phần 1. Thành phố Tân An STT 19 vào Các Khu dân cư tại mục E, Phn I (nhóm đất có vị ttiếp giáp với đường giao thông), cụ thể như sau:

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN TỪ ĐẾN HT

ĐƠN GIÁ (đồng/m2)

PHƯỜNG

E

CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG

 

 

 

*

CÁC KHU DÂN CƯ

 

 

 

19

Khu Trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa phường 1, phường 3

Đường số 1, 2, 3, 4, 5

4.500.000

 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ t, phối hợp với các vớic sở, ngành, các địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2018. Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Long An định kỳ 5 năm (2015-2019). Những nội dung khác trong Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh trái với quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài Chính; Cục trưởng cục Thuế tỉnh, Thủ trưng các sngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- BTV.TU
, TT.HĐND tỉnh;
-
UB MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Phòng KT, TH-KSTTHC;
- Trung tâm tin học;
- Lưu: VT, Quoc.

03_BANG GIA DAT 5 NAM-TPTA

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2018
Ngày hiệu lực25/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An 2015 2019


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An 2015 2019
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành14/05/2018
       Ngày hiệu lực25/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An 2015 2019

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2018/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm Long An 2015 2019