Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 76/2009/QĐ-UBND về thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi 76/2009/QĐ-UBND Chi cục An toàn thực phẩm Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 76/2009/QĐ-UBND NGÀY 27/8/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ: số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số 51/2015/TTLT-BYT-BNV , ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Căn cứ Công văn số 2575/BYT-ATTP ngày 15/5/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 748/TTr-SYT ngày 10/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An như sau:

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: không quá 03 phòng, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Thanh tra.”

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện phù hợp với biên chế cán bộ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CV: VX,NN,TM,TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2018
Ngày hiệu lực01/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi 76/2009/QĐ-UBND Chi cục An toàn thực phẩm Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi 76/2009/QĐ-UBND Chi cục An toàn thực phẩm Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Đường
       Ngày ban hành19/04/2018
       Ngày hiệu lực01/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi 76/2009/QĐ-UBND Chi cục An toàn thực phẩm Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi 76/2009/QĐ-UBND Chi cục An toàn thực phẩm Nghệ An

           • 19/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực