Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá trông giữ xe Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2017/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 28/TTr-SCT ngày 21/6/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Giá cụ thể dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phụ lục kèm theo quyết định này (giá tối đa và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Các đơn vị cung cấp dịch vụ trông giữ xe không được thu cao hơn mức giá quy định tại Quyết định này và phải thực hiện công khai, minh bạch giá, hạch toán, thanh quyết toán đúng theo quy định của pháp luật”.

2. Bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau:

“3. Các trường học trên địa bàn xã, phường, thị trấn khu vực I, khu vực II, khu vực III, giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thu theo tỷ lệ (%) tương ứng với giá được quy định tại phụ lục kèm theo quyết định này. Cụ thể:

- Khu vực I: Thu 100%

- khu vực II: Thu 50%

- Khu vực III: Miễn thu”.

3. Tại số thứ tự số 1, số thứ tự số 2 mục I phụ lục kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:

STT

Loại phương tiện

Mức thu ban ngày (từ 6h00 đến18h00) (đồng/xe/ lượt)

Mức thu ban đêm (từ 18h01 đến 05h59 sáng ngày hôm sau) (đồng/xe/ lượt)

Mức thu cả ngày và đêm (đồng/xe/ lượt)

Mức thu tháng (đồng/xe/ tháng)

I/

Tại các trường học, trung tâm giáo dục, bệnh viện, chợ:

 

 

 

 

1.

Xe đạp (kể cả xe đạp máy)

 

 

 

 

a)

Tại trường học

1.000

2.000

3.000

15.000

b)

Tại trung tâm giáo dục, bệnh viện, chợ

1.000

3.000

4.000

20.000

2.

Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)

 

 

 

 

a)

Tại trường học

2.000

4.000

6.000

35.000

b)

Tại trung tâm giáo dục, bệnh viện, chợ

3.000

5.000

8.000

50.000

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/8/2018.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/07/2018
Ngày hiệu lực 10/08/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá trông giữ xe Gia Lai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá trông giữ xe Gia Lai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Gia Lai
Người ký Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành 31/07/2018
Ngày hiệu lực 10/08/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá trông giữ xe Gia Lai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND giá trông giữ xe Gia Lai

  • 31/07/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/08/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực