Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 22/2019/QĐ-UBND định mức sử dụng máy móc chuyên dùng Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 11/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH VÀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ văn bản số 75/HĐND-KTNS ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.

Riêng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo thì không thuộc đối tượng áp dụng đối với trường hợp này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018; bãi bỏ Quyết định số 1565/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 373/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 1060/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp, Quyết định số 1579/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành18/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/10/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng Đồng Tháp