Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về số lượng, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quản lý chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1841/TTr-SYT ngày 12 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định số lượng, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Kho bạc NN các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, NCKSTTHC, KGVXNV. Việt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

QUY ĐỊNH

SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, CHI TRẢ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định số lượng, đơn vị quản lý, chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Quyết định này áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh (bao gồm cả nhân viên y tế thôn, bản thuộc các xã không có trạm y tế do đã sáp nhập vào Phòng khám đa khoa khu vực); các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện việc xét chọn, quản lý nhân viên y tế thôn, bản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Quyết định này không áp dụng đối với nhân viên y tế tại các khu phố thuộc các phường, thị trấn.

Điều 2. Số lượng nhân viên y tế thôn, bản

Mỗi thôn, bản được bố trí 01 nhân viên y tế thôn, bản.

Điều 3. Tiêu chuẩn của nhân viên y tế thôn, bản

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế về Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân y tế thôn, bản.

Điều 4. Chế độ phụ cấp của nhân viên y tế thôn, bản

Mức phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, bản bằng 0,5 và bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung được quy định như sau:

a) Mức 0,5 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định hiện hành của Trung ương về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

b) Mức 0,3 áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại các xã còn lại.

Điều 5. Cơ quan quản lý chi trả chế độ phụ cấp

1. Trạm Y tế xã trực tiếp quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế thôn, bản.

2. Ủy ban nhân dân xã, Trưởng thôn, bản có trách nhiệm giám sát về hoạt động của nhân viên y tế thôn, bản.

3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn, bản thông qua Trạm y tế xã; cuối năm tổng hợp và báo cáo quyết toán chi ngân sách của đơn vị theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Trạm Y tế xã tổ chức thực hiện Quyết định này.

b) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và phân bổ ngân sách sự nghiệp y tế hàng năm cho các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản.

c) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức liên tục để chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đối với nhân viên y tế thôn, bản.

d) Đối với những trường hợp hiện đang làm nhân viên y tế thôn, bản nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và những thôn, bản không có người đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn thì Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và xây dựng kế hoạch đào tạo đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác tổ chức xét chọn, phê duyệt nhân viên y tế thôn, bản theo quy định.

e) Hướng dẫn các Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc xét chọn nhân viên y tế thôn, bản theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính:

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp y tế cho ngành y tế để thực hiện chi trả chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn, bản. Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ trên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí theo đúng quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện Quyết định này.

4. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

a) Triển khai Quyết định này cho các nhân viên y tế thôn bản biết, thực hiện.

b) Tổ chức thực hiện tốt quy trình xét chọn nhân viên y tế thôn bản, quản lý và chi trả chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn bản theo đúng nội dung của Quyết định này, theo dõi kết quả hoạt động của nhân viên y tế thôn bản, thực hiện chế độ đánh giá, báo cáo cho Sở Y tế định kỳ hàng năm về số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản.

c) Hàng năm, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách nhân viên y tế thôn, bản và dự toán ngân sách chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản, báo cáo Sở Y tế để tổng hợp, bố trí và phân bổ kinh phí trong nguồn ngân sách sự nghiệp của ngành Y tế.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Các đối tượng đang làm nhân viên y tế thôn, bản không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định tại Điều 3 Quyết định này thì tiếp tục được làm việc đến hết ngày 31/12/2019 và có trách nhiệm hoàn thiện trình độ chuyên môn. Hết thời hạn trên, nhân viên y tế thôn, bản không đảm bảo tiêu chuẩn thì Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc với nhân viên y tế thôn, bản và thông báo xét chọn người có đủ tiêu chuẩn để thay thế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quản lý chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quản lý chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quản lý chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quản lý chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản Bình Thuận

            • 17/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực