Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nội vụ Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2015/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh;

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

1. Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ

a) Phòng Cải cách hành chính và Tổ chức, biên chế;

b) Phòng Công chức, viên chức và Đào tạo;

c) Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

d) Phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ;

đ) Thanh tra;

e) Văn phòng.

Các đơn vị thuộc sở có Trưởng phòng và tương đương (Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra), Phó Trưởng phòng và tương đương (Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra sở), công chức và người lao động.

2. Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ

a) Ban Thi đua - Khen thưởng;

b) Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp

1. Ban Tôn giáo là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định cho đến khi có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nội vụ Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nội vụ Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành18/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nội vụ Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Nội vụ Cao Bằng

              • 18/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực