Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động và mức chi của Đội Nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ MỨC CHI CỦA ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TỈNH VÀ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, ththao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phtrực thuộc tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư s 20/2014/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đi với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này Quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); mức chi của Đội Nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh và cấp huyện.

b) Các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện, khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động

Định mức hoạt động đi với Đội Tuyên truyn lưu động tỉnh và cp huyện cụ th như sau:

STT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm

120 buổi

100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động

01-02 cuộc

01 cuộc

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác

8 -12 tài liệu

8-12 tài liệu

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở

01-02 lớp

01 lớp

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới

04 - 05 chương trình

04 chương trình

Điều 3. Mức chi của Đội Nghệ thuật quần chúng

Mức chi đối với các thành viên của Đội Nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện thực hiện theo điểm a, b khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.

Điều 4. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động

Thực hiện theo Điều 3 Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cp tỉnh và cp huyện.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2019 và thay thế Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Quy định chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 2, Điều 5;
- Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND t
nh;
- CT, các PCT.UBND t
nh;
- Công báo t
nh;
- HTĐT:
sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2019
Ngày hiệu lực19/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(21/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNgô Hùng
       Ngày ban hành09/09/2019
       Ngày hiệu lực19/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (21/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động Sóc Trăng

           • 09/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực