Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2016/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2016/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TUÝ VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường; Giám đốc Cơ sở xã hội Bầu Bàng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B tư pháp;
- Vụ Pháp chế-B
LĐTBXH;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- CT, các Phó CT UBND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Kho bạc Nhà nước Đà N
ng;
- CSXH Bầu Bàng;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, KGVX, SLĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực28/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành18/03/2019
       Ngày hiệu lực28/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý Đà Nẵng

           • 18/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực