Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2018/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Đu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018”.

Điều 2. Sửa đổi một số điều tại Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND , như sau:

1. Điểm c, Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi như sau:

“c) Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ hạng 01;

- Ban hành quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn”.

2. Điểm e, Khoản 2, Điều 6 được sửa đổi như sau:

“e) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đấu thầu; tổng hợp kết quả đấu thầu, báo cáo Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn”.

3. Khoản 3, Điều 10 được sửa đổi như sau:

“3. Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đề nghị được giao quản lý, khai thác chợ hoặc trường hợp chợ đã tổ chức đấu thầu nhưng không đạt kết quả thì Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xem xét mức độ khả thi của phương án do nhà đầu tư đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, thống nhất với Sở Công Thương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đơn vị quản lý chợ theo quy định của pháp luật”.

4. Khoản 1, Điều 11 được sửa đổi như sau:

“1. Căn cứ kết quả đu thầu, giao thầu theo Quy định này, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ”.

5. Điểm d và Điểm đ, Khoản 1, Điều 12 được sửa đổi như sau:

“d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh”.

“đ) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ nếu doanh nghiệp, Hợp tác xã không thực hiện đúng phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt”.

6. Khoản 3 và Khoản 5, Điều 13 được sửa đổi như sau:

“3. Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 02, hạng 03 trên địa bàn; tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo quy định hiện hành; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ hạng 02, hạng 03 trên địa bàn”.

“5. Đề nghị Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định giao doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ hạng 02, hạng 03 nếu doanh nghiệp, Hợp tác xã không thực hiện đúng phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn th; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Công Thương (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản
(Bộ Tư pháp);
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công nghệ thông tin - VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT,
Thụy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực21/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(25/06/2019)

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành10/06/2019
        Ngày hiệu lực21/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (25/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ tỉnh Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ tỉnh Hải Dương

            • 10/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực