Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 4 quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 07/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ TRANG BỊ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức hỗ trợ đối với lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 115/TTr-CAT-PV05 ngày 20 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

“1. Mức phụ cấp hàng tháng

a) Trưởng Ban bảo vệ dân phố là 1.500.000 đồng/người/tháng;

b) Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố là 1.400.000 đồng/người/tháng;

c) Ủy viên Ban bảo vệ dân phố kiêm Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố là 1.200.000 đồng/người/tháng;

d) Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố là 1.100.000 đồng/người/tháng;

đ) Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố là 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trong trường hợp bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì chỉ được hưởng phụ cấp hàng tháng của chức danh cao nhất.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục pháp chế - Bộ Công an;
- Cục V05 - Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo - Tin học;
- Lưu: VT.UBND tỉnh.
(Dương Thảo 2019
1.QĐQPPL)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực15/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(15/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố Tây Ninh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
      Người kýDương Văn Thắng
      Ngày ban hành04/06/2019
      Ngày hiệu lực15/06/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật3 tháng trước
      (15/06/2019)

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố Tây Ninh

          • 04/06/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/06/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực