Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2014/QĐ-UBND giá vé xe buýt Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM A, KHOẢN 2, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2014/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ VÉ VẬN CHUYN HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT CÓ TRGIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương s 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định s177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đi bổ sung một sđiều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư s63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định v tchức, quản lý hoạt động vận tải bng xe ô tô và dịch vụ htrợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điu hành hệ thống giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình s 6958/TTr-SGTVT ngày 08/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

“2. Giá vé tháng

a. Giá vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm: học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không khệ đào tạo vừa học vừa làm), công nhân các khu công nghiệp áp dụng từ ngày Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố có hiệu lực, cụ thể như sau:

- Giá vé tháng đi 1 tuyến: 55.000 đồng/vé/tháng

- Giá vé tháng đi liên tuyến: 100.000 đồng/vé/tháng”.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hp với các ngành hướng dẫn và tchức thực hiện việc phát hành thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2019, các nội dung khác tại Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành phố giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Tổng công ty Vận tải Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Tư pháp, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Thư
ng trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các Ph
ó Chủ tịch UBND TP;
- Cục Kiểm tra văn bản-B
Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử CP;
- Các báo: KTĐT, HNM;
- Đài PTTH Hà Nội;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- VP: Các PCVP, các Phòng CV;
- Lưu VT, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(31/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2014/QĐ-UBND giá vé xe buýt Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2014/QĐ-UBND giá vé xe buýt Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành18/10/2019
       Ngày hiệu lực28/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tuần trước
       (31/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2014/QĐ-UBND giá vé xe buýt Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2014/QĐ-UBND giá vé xe buýt Hà Nội

           • 18/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực