Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi 21/2019/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2020/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2019/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-VP ngày 20 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, gồm:

a) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính - Quản trị;

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Tổng hợp - Nội chính;

- Phòng Khoa giáo - Văn xã.

b) Các đơn vị trực thuộc:

- Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn;

- Trung tâm Tin học - Công báo (bao gồm Cổng thông tin điện tử của tỉnh);

- Nhà khách A1.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT của tỉnh, Công báo tỉnh;
- Báo Lạng Sơn; Đài PT&TH tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, NC(HXĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2020
Ngày hiệu lực06/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(26/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi 21/2019/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi 21/2019/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành24/04/2020
        Ngày hiệu lực06/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (26/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi 21/2019/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi 21/2019/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban Lạng Sơn

              • 24/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực