Quyết định 20/QĐ-BXD

Quyết định 20/QĐ-BXD năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 20/QĐ-BXD 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2017 (từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưởng BXD;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-BXD ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Bị thay thế bởi Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

17/7/2017

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008

Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư

Bị thay thế bởi Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

15/02/2017

2.

Thông tư

09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010

Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

15/4/2017

3.

Thông tư liên tịch

13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011

Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

4.

Thông tư

22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

15/5/2017

5.

Thông tư

11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

01/5/2017

6.

Thông tư

01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

01/6/2017

7.

Thông tư

17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

01/4/2017

8.

Quyết định

11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003

Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưng Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

15/6/2017

9.

Quyết định

11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008

Ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Khoản 3 Điều 38 quy định về việc lấy ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đối với một số dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước.

Bị thay thế bởi Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

01/6/2017

2.

Nghị định

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Khoản 6, 7 Điều 34 quy định về cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Khoản 3 Điều 69 quy định thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định quy định phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình.

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

15/6/2017

2.

Thông tư

05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 ban hành hệ thống chi tiêu thống kê ngành Xây dựng

Các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản (mã số 0301÷0308)

Bị thay thế bởi Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

01/02/2017

3.

Thông tư

06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng đối với các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản theo Biểu số: 12/BCĐP, 13a/BCĐP, 13b/BCĐP, 14/BCĐP, 15/BCĐP, 16/BCĐP

4.

Thông tư

11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

- Các nội dung về chế độ báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản, báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 4

- Nội dung báo cáo về tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất tại điểm c khoản 2 Điều 4

5.

Thông tư

10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Phụ lục số 05.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng

01/02/2017

6.

Thông tư

11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

- Khoản 4 Điều 3 về số lượng kỳ thi sát hạch, số lượng thí sinh trong kỳ thi.

- Tiêu đề Mục 1, 2 của Chương III. Hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

- Điều 27 quy định về xử lý chuyển tiếp.

- Phụ lục 7 về mẫu bảng kê khai về cơ sở vật chất và năng lực của cơ sở đào tạo.

7.

Thông tư

02/2016/TT-BXD ngày 02/4/2016 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

- Khoản 7, 8 Điều 36 của Quy chế quy định về bàn giao, trách nhiệm thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

- Khoản 2, 3 Điều 46 của Quy chế quy định về một số trường hợp xử lý chuyển tiếp đối với hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư.

- Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Phụ lục số 01 của Quy chế.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/QĐ-BXD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 20/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 20/QĐ-BXD 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 20/QĐ-BXD 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/QĐ-BXD 2018 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng

  • 15/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực