Quyết định 20/QĐ-UBND

Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2015 về điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2014 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 20/QĐ-UBND kế hoạch vốn đối ứng ODA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA NĂM 2014 TỪ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHO DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2014 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 123/TTr-SKHĐT ngày 31/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2014 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng.

TT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn đã b trí theo Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

Điều chỉnh
Tăng (+)
Giảm (-)

Kế hoạch vốn phê duyệt điều chỉnh

 

Nguồn đối ứng ODA từ vốn TPCP

 

 

 

 

Điều chỉnh giảm

 

-1.131.800

 

1

Mua sắm các xe chuyên dùng xử lý chất thải rắn cho các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và thị xã An Nhơn

1.200.000

-1.131.800

68.200

 

Điều chỉnh tăng

 

1.131.800

 

1

Cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

6.500.000

1.131.800

7.631.800

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13, (18b)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2015
Ngày hiệu lực07/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/QĐ-UBND kế hoạch vốn đối ứng ODA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 20/QĐ-UBND kế hoạch vốn đối ứng ODA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu20/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Thị Thu Hà
        Ngày ban hành07/01/2015
        Ngày hiệu lực07/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 20/QĐ-UBND kế hoạch vốn đối ứng ODA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/QĐ-UBND kế hoạch vốn đối ứng ODA Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định 2014

            • 07/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực