Quyết định 200/QĐ-BGTVT

Quyết định 200/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 200/QĐ-BGTVT 2019 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn c Luật Báo chí s 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 m 2016 của Chính phủ quy đnh chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy đnh chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ giao thông vn tải;

Xét đề nghị của Tng Bn tập Tạp chí Giao thông vận tải và Vụ trưởng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. V trí và chức năng

Tạp chí Giao thông vận tải là tchức sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học, công nghệ, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành giao thông vận tải. Tạp chí Giao thông vận ti chịu sự chỉ đạo về chính trị, tưng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chịu sự qun lý nhà nước v báo chí của Bộ Thông tin và Truyn thông.

Tạp chí Giao thông vận tải là đơn vsự nghiệp công lập tự bo đm kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con du riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nước và ngân hàng, có trụ sở đặt tại Thành phHà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tuyên truyền, ph biến góp phần xây dựng và bảo vđường lối, chủ trương của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phbiến thành tựu của thế giới, đất nước và ngành Giao thông vn tải theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

2. Phổ biến, công b các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm, thành tựu, hot động khoa học công ngh trong và ngoài nước thuộc nh vực giao thông vận tải và an toàn giao thông.

3. Phản ánh và hướng dẫn dư luận trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, qun lý, kinh tế, an toàn giao thông và các lĩnh vực khác của ngành Giao thông vận tải; là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải.

4. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo phân cấp của Bộ trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Biên tập, xuất bản tạp chí điện tử, số chuyên đề, phụ san, sách chuyên đề và các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật.

6. Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong sản xuất các ấn phẩm.

7. Thực hiện các nhiệm vụ:

a) Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và chuyên môn, nghiệp vụ vụ phục vụ công tác tuyên truyền, xuất bản của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành ấn phẩm, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh thiết bị vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên của Tạp chí; tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quản lý tổ chức, biên chế, tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

9. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp quy định của luật pháp để phục vụ hoạt động của Tạp chí.

10. Quan hệ với Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức tạp chí Giao thông vận tải

1. Phòng Hành chính trị sự

2. Phòng Thư ký - Biên tập

3. Phòng Phóng viên - Tạp chí điện tử

4. Phòng Truyền thông

5. Văn phòng đại diện miền Trung

6. Văn phòng đại diện miền Nam

Điều 4. Lãnh đạo Tạp chí Giao thông vận tải

1. Tạp chí Giao thông vận tải có Tổng Biên tập là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí Giao thông vận tải; giúp việc Tổng Biên tập có các Phó Tng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và pháp luật về nhiệm vụ được Tng Biên tập phân công.

2. Tổng biên tập Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm.

3. Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Giao thông vận tải.

Điều 5. Hiu lc và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; và bãi bỏ Quyết định số 209/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Giao thông vận tải, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Các thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trun
g ương;
-
Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Nội vụ;
- Công đo
àn GTVTVN;
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (K-05).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu200/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(22/02/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 200/QĐ-BGTVT 2019 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 200/QĐ-BGTVT 2019 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu200/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýNguyễn Văn Thể
       Ngày ban hành29/01/2019
       Ngày hiệu lực29/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (22/02/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 200/QĐ-BGTVT 2019 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 200/QĐ-BGTVT 2019 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải

           • 29/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực