Quyết định 200/QĐ-UBND

Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Phương án đấu giá giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và tài sản trên đất để chọn chủ đầu tư xây dựng siêu thị trên thửa đất trụ sở cũ của Công an huyện Yên Dũng do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2013 đấu giá giao đất sản xuất của tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 200/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ GIAO ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ CHỌN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIÊU THỊ TRÊN THỬA ĐẤT TRỤ SỞ CŨ CỦA CÔNG AN HUYỆN YÊN DŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000);

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 32/TTr-STC ngày 15/5/2013; UBND huyện Yên Dũng tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 03/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án đấu giá giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và tài sản trên đất để chọn chủ đầu tư xây dựng siêu thị trên thửa đất trụ sở cũ của Công an huyện Yên Dũng với các nội dung cụ thể như sau:

I. Vị trí, hiện trạng diện tích và tài sản trên đất, mục đích sử dụng đất:

1. Vị trí: Thửa đất số 232, tờ bản đồ số 19 tại Tiểu khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng.

2. Hiện trạng:

a) Diện tích:

- Diện tích hiện trạng thửa đất theo Giấy chứng nhận QSD đất là 2.241 m2;

- Diện tích thực hiện đấu giá QSD đất (theo quy hoạch) là 1.778,5 m2.

b) Tài sản trên đất:

- Nhà số 1: Nhà cấp IV một tầng, diện tích 47 m2;

- Nhà số 2: Nhà Hội người mù, diện tích 82 m2;

- Nhà số 3: Nhà Trung tâm văn hóa thông tin, diện tích 200 m2;

- Nhà số 4: Nhà để xe ô tô, diện tích 54 m2;

- Nhà số 5: Nhà Văn phòng UBKT Huyện ủy, diện tích 240 m2;

- Nhà số 6: Nhà văn hóa, diện tích 500 m2;

- Nhà số 7: Nhà bảo vệ, diện tích 11 m2;

- Nhà số 8: Nhà để xe đạp, xe máy, diện tích 27 m2.

3. Mục đích sử dụng đất: Cho thuê đất để xây dựng siêu thị trong quy hoạch mạng lưới thương mại dịch vụ được phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

4. Quy mô xây dựng: Theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Đối tượng tham gia đấu giá và hình thức đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong nước thuộc đối tượng nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có khả năng về tài chính, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Tài sản và hình thức đấu giá:

a) Tài sản đấu giá:

- Giao quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp với diện tích đất là 1.778,5 m2 trong thời hạn 50 năm;

- Chuyển nhượng tài sản trên đất nêu tại Điểm b Khoản 2 Mục I.

b) Hình thức đấu giá:

Bỏ phiếu kín trực tiếp từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người trả giá cao nhất vòng đấu cuối cùng là người trúng đấu giá. Sau mỗi vòng đấu giá thực hiện công khai giá khởi điểm theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Người trúng đấu giá: Là người trả giá cao nhất tại vòng đấu cuối cùng đồng thời trả giá tài sản hợp lệ (từ giá khởi điểm của tài sản trở lên) và không vi phạm quy chế đấu giá.

III. Giá khởi điểm và tiền đặt trước:

1. Giá khởi điểm:

a) Giá khởi điểm để đấu giá giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

- Đơn giá bình quân tính cho 1m2: 6.104.000 đồng/m2;

- Tổng giá khởi điểm tiền sử dụng đất của thửa đất: 6.104.000 đồng/m2 x 1.778,5 m2 = 10.855.964.000 đồng (Mười tỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

b) Giá khởi điểm bán thanh lý tài sản trên đất: 1.080.671.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).

2. Tiền đặt trước để tham gia đấu giá: Mức tiền đặt trước tương đương 10% giá khởi điểm.

- Tiền đặt trước đối với đấu giá giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 10.855.964.000 đồng x 10% = 1.085.596.400 đồng;

- Tiền đặt trước đối với tài sản trên đất: 1.080.671.000 đồng x 10% = 108.067.100 đồng.

Tổng số tiền đặt trước (làm tròn): 1.194.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu đồng).

IV. Quy định một số nội dung khác:

1. Thời hạn giao đất: 50 năm (theo Công văn số 1510/UBND-KT ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang).

2. Phương thức nộp tiền sử dụng đất:

a) Nộp tiền sử dụng đất: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đến cơ quan thuế nhận thông báo nộp tiền trúng đấu giá và nộp đủ trong một lần (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) và Kho bạc Nhà nước.

b) Nộp tiền tài sản trên đất: Nộp một lần đồng thời với nộp tiền sử dụng đất.

3. Xử lý đối với tiền đặt trước: Theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang.

4. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá, giao đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất:

a) Phê duyệt kết quả trúng đấu giá: Sau khi nhận đủ hồ sơ của tổ chức thực hiện việc đấu giá chuyển đến, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng phê duyệt kết quả trúng đấu giá và gửi quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho các cơ quan có liên quan.

b) Chấp thuận đầu tư: Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, trong thời gian 03 (ba) tháng, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải hoàn thiện các thủ tục để được chấp thuận đầu tư theo quy định.

c) Giao đất trên thực địa: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định vào ngân sách nhà nước, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

d) Cấp Giấy chứng nhận QSD đất:

- Trường hợp đối tượng trúng đấu giá thuộc thẩm quyền giao đất của UBND tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Yên Dũng, các ngành có liên quan làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định;

- Trường hợp đối tượng trúng đấu giá thuộc thẩm quyền giao đất của UBND huyện Yên Dũng: Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan theo quy định.

5. Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước và tổ chức trúng đấu giá:

- Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước:

+ Tổ chức đấu giá giao đất và tài sản trên đất, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, thu tiền sử dụng đất, giao đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo đúng quy định;

+ Xử lý vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đấu giá.

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá:

+ Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về đấu giá, nộp đầy đủ, đúng thời hạn tiền sử dụng đất, tiền tài sản trên đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định;

+ Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đô thị, quy hoạch xây dựng và cam kết sử dụng đất đúng mục đích;

+ Kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, không sử dụng đất trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư mà không được cơ quan có thẩm quyền gia hạn thì sẽ bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

6. Nội dung khác: Các nội dung khác liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất không quy định cụ thể tại phương án này thì thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệm tổ chức đấu giá giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và tài sản trên đất để chọn chủ đầu tư xây dựng siêu thị trên thửa đất trụ sở cũ của Công an huyện Yên Dũng theo quy định và Phương án được duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, UBND huyện Yên Dũng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP: TPKT, KTN, TN, TH.
- Chi cục thuế huyện Yên Dũng;
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu200/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2013 đấu giá giao đất sản xuất của tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2013 đấu giá giao đất sản xuất của tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu200/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2013 đấu giá giao đất sản xuất của tỉnh Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 200/QĐ-UBND năm 2013 đấu giá giao đất sản xuất của tỉnh Bắc Giang

            • 24/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực