Quyết định 2000/QĐ-UBND

Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2018 công bố giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 2000/QĐ-UBND 2018 tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của cây trồng rừng Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2000/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÂY GIỐNG XUẤT VƯỜN CỦA CÁC LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 88/TTr-SNN ngày 18/6/2018; Công văn số 2074/SNN-CCKL ngày 09/8/2018, về việc tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh phục vụ các chương trình, dự án trồng rừng có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở mua, bán và thanh quyết toán các chương trình, dự án trồng rừng có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (chưa tính công bốc xếp, vận chuyển). Trường hợp khi chi phí nhân công, đơn giá vật tư thị trường và các yếu tố có liên quan khác biến động trên 15% so với giá công bố theo Quyết định này, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan thống nhất, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến, triển khai Quyết định này đến các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc mua, bán và thanh quyết toán cây giống trồng rừng các chương trình, dự án trồng rừng có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh ;
- Các phòng : TH, KT, NN&MT;
- Lưu: VT, NN-MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Giang Gry Niê Knơng

 

PHỤ LỤC:

GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÂY GIỐNG XUẤT VƯỜN CỦA CÁC LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2000/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh)

Stt

Loài cây

Tuổi cây

Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống

Giá cây giống (đồng/ cây)

Ghi chú

Đường kính cổ rễ (cm)

Chiều cao (cm)

1

Keo lai giâm hom

4 tháng tuổi

0,25 - 0,3

25 - 30

2.739

- Cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh và cân đối; không cong queo, sâu bệnh, không bị cụt ngọn không đứt rễ, vỡ bầu.

- Cây lâm nghiệp có nguồn gốc, xuất theo quy định tại Quyết định 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ NN & PTNT.

2

Sao

12 tháng tuổi

0,5 - 0,7

40 - 70

5.443

3

Muồng đen

12 tháng tuổi

0,5 - 0,8

40 - 60

5.731

4

Muồng đen

4 tháng tuổi

>0,4

25-30

4.367

5

Dầu

12 tháng tuổi

>=0,7

≥ = 75

4.906

6

Dầu

4 tháng tuổi

>= 0,4

>=30

3.083

7

Bời lời

6 tháng tuổi

0,2 - 0,3

25 - 30

2.978

8

Tếch

12 tháng tuổi

> 1

> 50

4.553

9

Thông 3 lá

6 tháng tuổi

>=0,3

15 - 20

2.424

10

Thông 3 lá

12 tháng tuổi

0,5 - 0,8

40 - 60

4.537

11

Xoan ta

4 tháng tuổi

0,3 - 0,5

25 - 30

2.149

12

Bạch đàn

4 tháng tuổi

0,2

20 - 25

2.991

13

Xà cừ

6 tháng tuổi

0,3-0,4

>=35

3.670

14

Xà cừ

12 tháng tuổi

>0,5

>50

4.726

15

Keo lá tràm

4 tháng tuổi

0,2 - 0,35

20 - 35

1.921

16

Keo tai tượng

4 tháng tuổi

0,2 - 0,3

20 - 25

1.943

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2000/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2000/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2018
Ngày hiệu lực22/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2000/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2000/QĐ-UBND 2018 tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của cây trồng rừng Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2000/QĐ-UBND 2018 tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của cây trồng rừng Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2000/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýY Giang Gry Niê Knơng
        Ngày ban hành22/08/2018
        Ngày hiệu lực22/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2000/QĐ-UBND 2018 tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của cây trồng rừng Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2000/QĐ-UBND 2018 tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của cây trồng rừng Đắk Lắk

           • 22/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực