Quyết định 2001/QĐ-UBND

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2009 về kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2001/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy ban quản lý dự án thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2001/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 498/TTr-SNV ngày 07 tháng 4 năm 2009
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép chuyển các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của các quận - huyện, sở - ngành (đối với các sở - ngành có nhiều dự án lớn, phức tạp) trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập, thành các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các sở ngành với tên gọi thống nhất là “Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình (quận-huyện, sở-ngành)”, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện ký quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng từ Ban Quản lý dự án hiện nay; việc chuyển đổi phải đảm bảo nguyên tắc đơn vị sự nghiệp mới thành lập phải tiếp nhận, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, nhân sự, tài sản và các vấn đề khác từ Ban Quản lý dự án cũ; đảm bảo việc chuyển đổi không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án, đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Giám đốc các sở - ngành, các doanh nghiệp của thành phố có trách nhiệm báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định giải thể các Ban Quản lý dự án trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập. Đối với các sở - ngành có nhiều dự án lớn, phức tạp cần thành lập đơn vị sự nghiệp để tổ chức quản lý thì phải lập phương án chuyển đổi, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở ngành thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB : CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Công an thành phố (PC13);
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Sở Nội vụ TP (02b);
- VPUB: Các PVP;
- Các phòng CV;
- Lưu : VT, (VX-Nh) L.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2001/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2001/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2001/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2001/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy ban quản lý dự án thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2001/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy ban quản lý dự án thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2001/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2001/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy ban quản lý dự án thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2001/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức bộ máy ban quản lý dự án thành phố Hồ Chí Minh

            • 05/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực