Quyết định 2005/QĐ-UBND

Quyết định 2005/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2010 do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2005/QĐ-UBND 2010 kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình xử lý tổ mối Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA
- VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2005/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ TỔ MỐI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các văn bản của Bộ Xây dựng: Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 166/TTr-SNN-TL ngày 27 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2010 với nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: xử lý tổ mối các công trình thủy lợi năm 2010.

2. Địa điểm xây dựng: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Đào xử lý, phun thuốc mối để các loài côn trùng, mối không xâm hại đến các công trình, đảm bảo các công trình làm việc ở trạng thái an toàn ổn định.

4. Khối lượng công việc:

Khối lượng công việc thực hiện khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

Stt

Tên công trình

Số lượng tổ mối (tổ)

Khối lượng (m3)

Ghi chú

1

Hồ Đá Bàng

15

23,311

 

2

Hồ Suối Giàu

33

68,925

 

3

Hồ Suối Môn

3

4,30

 

4

Hồ Lồ Ồ

12

7,215

 

5

Hồ Xuyên Mộc

3

3,62

 

6

Hồ Suối Cát

5

1,65

 

7

Đập Cầu Mới

15

50,70

 

8

Đê Bao Phước Bửu

70

38,12

 

9

Hồ Suối Đôi I

11

9,023

 

10

Hồ Gia Hoét I

36

41,072

 

11

Hồ Tầm Bó

13

8,258

 

12

Hồ Kim Long

29

37,281

 

13

Đập Sông Dinh I

10

39,17

 

14

Hồ Đá Đen

31

106,40

 

15

Hồ Châu Pha

11

6.5

 

Tổng cộng:

297

445.54

 

Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: lập theo khoản 04 Điều 35 của Luật Xây dựng.

5. Dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư: 11.000.000 đồng.

(Bằng chữ: mười một triệu đồng).

Trong đó:

- Kinh phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 35.382.000 đồng.

(Dự toán chi phí trên là chi phí tạm tính để thực hiện, được chuẩn xác và thanh quyết toán theo dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

6. Thời gian thực hiện: sau khi có quyết định phê duyệt kinh phí chuẩn bị đầu tư.

- Điều tra + khảo sát địa hình: 05 ngày

- Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 30 ngày

7. Nguồn vốn: vốn sự nghiệp năm 2010.

8. Chủ đầu tư: Chi cục Quản lý Thủy nông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

9. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý Thủy nông triển khai thực hiện nội dung được phê duyệt tại Điều 1; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thủy nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2005/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/08/2010
Ngày hiệu lực 18/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2005/QĐ-UBND 2010 kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình xử lý tổ mối Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2005/QĐ-UBND 2010 kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình xử lý tổ mối Bà Rịa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành 18/08/2010
Ngày hiệu lực 18/08/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2005/QĐ-UBND 2010 kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình xử lý tổ mối Bà Rịa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2005/QĐ-UBND 2010 kinh phí chuẩn bị đầu tư công trình xử lý tổ mối Bà Rịa

  • 18/08/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/08/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực