Quyết định 2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2013 đấu thầu quản lý khai thác cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2007/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU LỰA CHỌN BÊN THUÊ QUẢN LÝ KHAI THÁC BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP VÀ BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, giai đoạn đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 782/TTg-KTN ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án cho thuê khai thác cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 435/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư bổ sung và điều chỉnh Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về mức tối thiểu giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng Cảng quốc tế container Cái Mép và Cảng tổng hợp Thị Vải do Nhà nước đầu tư từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án cho thuê cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Xét Tờ trình số 1901/TTr-CHHVN ngày 10/7/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn nhà thầu khai thác cảng quốc tế Cái Mép và Thị Vải thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tại Báo cáo thẩm định số 298/KCHT ngày 11/7/2013 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải với nội dung như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian th.hiện HĐ khai thác cảng

1

Gói thầu số 1: "Lựa chọn bên thuê khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép"

- Giá thu cố định: 219,573 tr.USD

- Giá thu thay đổi hàng năm = DT x tỷ lệ % giá thu thay đổi (a) ((a)=Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm giá thu thay đổi/Doanh thu x 42,5%)

Vốn của bên thuê khai thác cảng và nguồn tiền thuê khai thác cảng được sử dụng theo quy định

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý III+IV/2013

Hợp đồng theo đơn giá cho thuê khai thác cảng

30 năm

2

Gói thầu số 2: "Lựa chọn bên thuê khai thác Bến cảng tổng hợp Thị Vải"

- Giá thu cố định: 130,517 tr.USD

- Giá thu thay đổi hàng năm = DT x tỷ lệ % giá thu thay đổi (a) ((a)=Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm giá thu thay đổi/Doanh thu x 42,5%)

Vốn của bên thuê khai thác cảng và nguồn tiền thuê khai thác cảng được sử dụng theo quy định

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý III+IV/2013

Hợp đồng theo đơn giá cho thuê khai thác cảng

30 năm

Điều 2. Ủy quyền cho Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu và kết quả đánh giá sơ bộ, kỹ thuật hồ sơ dự thầu các gói thầu quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

2. Trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kết quả đấu thầu theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: Văn thư, KCHT (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2007/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2007/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực11/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2007/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2013 đấu thầu quản lý khai thác cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2013 đấu thầu quản lý khai thác cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2007/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành11/07/2013
        Ngày hiệu lực11/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2013 đấu thầu quản lý khai thác cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2007/QĐ-BGTVT năm 2013 đấu thầu quản lý khai thác cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải

            • 11/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực