Quyết định 2008/QĐ-BTC

Quyết định 2008/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2008/QĐ-BTC 2016 công thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 ca Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Quản lý giá, Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý giá tại 02 Quyết định ca Bộ trưởng Bộ Tài chính sau đây:

- Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009;

- Quyết định số 3269/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2014.

Điều 3. Cục trưng Cục Quản lý giá, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo B:
- Cục Kim soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Như điều 3;
- Các Sở Tài chính thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính
- Lưu: VT, QLG

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC GIÁ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông tư s38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Bộ Tài chính

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông tư s38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Bộ Tài chính

 

3

Đăng ký dự thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận

Thông tư s46/2014/TT-BTC   ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

Bộ Tài chính

 

4

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

Thông tư s46/2014/TT-BTC   ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

Bộ Tài chính

 

5

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá các lần tiếp theo

Thông tư s46/2014/TT-BTC   ngày 16/4/2014 của Bộ tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

Bộ Tài chính

 

6

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký giá tại Bộ Tài chính

Thông tư s56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Bộ Tài chính

 

7

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc danh sách kê khai giá tại Bộ Tài chính

Thông tư s56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Bộ Tài chính

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

A. LĨNH VỰC GIÁ

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Thông tư s56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Các sở ban ngành địa phương

 

2

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Thông tư s56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Các sở ban ngành địa phương

 

3

Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Thông tư s56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Các sở ban ngành địa phương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2008/QĐ-BTC 2016 công thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2008/QĐ-BTC 2016 công thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2008/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýNguyễn Hữu Chí
      Ngày ban hành20/09/2016
      Ngày hiệu lực20/09/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật8 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2008/QĐ-BTC 2016 công thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2008/QĐ-BTC 2016 công thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá

          • 20/09/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/09/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực