Quyết định 2008/QĐ-UBND

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2008/QĐ-UBND 2014 phối hợp hoạt động quản lý trật tự xây dựng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA THANH TRA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG VIỆC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008 của liên Bộ: Xây dựng - Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc chuyên ngành Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 105/TTr-SXD ngày 17 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Đ/c Huy Anh - Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT - Châu (75b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA THANH TRA SỞ XÂY DỰNG VÀ UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ, UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG VIỆC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm quản lý, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp của Thanh tra Sở Xây dựng Sơn La, UBND huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã) trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Nguyên tắc chung trong phối hợp hoạt động

1. Tăng cường trách nhiệm của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La; đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, liên tục, thống nhất, đúng thẩm quyền, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được thường xuyên kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành việc xây dựng; các vi phạm về trật tự xây dựng phải được lập hồ sơ vi phạm và xử lý kịp thời, triệt để, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp cần phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nội dung công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan tham gia mối quan hệ phối hợp phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm không chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm; phối hợp, hỗ trợ hoạt động thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, công trình vi phạm về trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết trên cơ sở thẩm quyền của mỗi cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết, Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng

1. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND cấp xã

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 113 của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và các quy định khác có liên quan.

b) Thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 17 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Điều 67 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 và các quy định khác có liên quan.

2. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND cấp huyện

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Điều 100 của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và các quy định khác có liên quan.

b) Thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 18 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Điều 68 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 và các quy định khác có liên quan.

3. Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của Thanh tra Sở Xây dựng

a) Giúp Giám đốc Sở Xây dựng: Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

b) Tổng hợp tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

c) Thực hiện thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Điều 21 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Điều 63 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 và các quy định khác có liên quan.

d) Đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng, UBND tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ, phương thức phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

1. Nhiệm vụ của UBND cấp xã

a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã thực hiện việc tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.

b) Chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức cấp xã được giao nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

Tiếp nhận hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng do cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền chuyển đến để ban hành các quyết định xử phạt, quyết định đình chỉ thi công, quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự xây dựng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước ngừng cung cấp dịch vụ đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

c) Kịp thời chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng vượt thẩm quyền và kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý theo thẩm quyền.

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

đ) Chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu, hồ sơ vi phạm hoặc theo đề nghị của Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện để phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ của UBND cấp huyện

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý trật tự xây dựng.

c) Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp thẩm quyền đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

d) Chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu hoặc theo đề nghị của Sở Xây dựng để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

đ) Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan có liên quan.

e) Xem xét xử lý tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

3. Nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng

a) Phối hợp với UBND cấp huyện, các ngành có liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động hướng dẫn các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.

b) Kiểm tra theo định kỳ

Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm lập nội dung kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh trong Kế hoạch công tác hàng năm của Thanh tra Sở Xây dựng, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt để tổ chức thực hiện.

c) Kiểm tra đột xuất

Kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND cấp xã, Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện thông qua việc kiểm tra đột xuất đối với các công trình đang thi công xây dựng (thuộc trách nhiệm quản lý của các cơ quan này), kể cả việc tiến hành xử lý (hoặc yêu cầu xử lý) vi phạm trật tự xây dựng nếu hành vi vi phạm chưa được xử lý hoặc đã xử lý nhưng không đúng hành vi vi phạm, xử lý không đúng thẩm quyền.

d) Phân công, chỉ đạo cán bộ, công chức phụ trách địa bàn, phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện, các cơ quan liên quan và UBND cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định pháp luật và phân cấp của Quy định này.

đ) Kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Điều 5. Chế độ thông tin, báo cáo; lưu trữ hồ sơ, tài liệu

1. Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

2. UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND huyện tình hình quản lý trật xây dựng trên địa bàn theo định kỳ tháng, quý, năm vào các ngày 20 hàng tháng và ngày 15 tháng cuối quý.

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo định kỳ tháng, quý, năm (gửi Sở Xây dựng vào các ngày 25 hàng tháng và ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh).

4. Thanh tra Sở Xây dựng tổng hợp, đánh giá tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Sở Xây dựng, UBND tỉnh.

Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2. Người có thẩm quyền xử lý mà dung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng hành vi vi phạm, không đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, nếu không tự nguyện thực hiện Quyết định xử lý, Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định; trường hợp cản trở, chống đối người thi hành công vụ hoặc dùng các thủ đoạn gian dối, hối lộ để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý, xử phạt vi phạm của người có thẩm quyền thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện nội dung Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh, vướng mắc cần được hướng dẫn hoặc cần được bổ sung, điều chỉnh Quy chế, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiến nghị, báo cáo đề xuất, gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn triển khai hoặc để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2008/QĐ-UBND 2014 phối hợp hoạt động quản lý trật tự xây dựng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2008/QĐ-UBND 2014 phối hợp hoạt động quản lý trật tự xây dựng Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2008/QĐ-UBND 2014 phối hợp hoạt động quản lý trật tự xây dựng Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2008/QĐ-UBND 2014 phối hợp hoạt động quản lý trật tự xây dựng Sơn La

         • 29/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực