Quyết định 2008/QĐ-UBND

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2008/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian giáo dục mầm non Thái Nguyên 2018 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ vào Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1124/TTr-SGDĐT ngày 02/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

1. Ngày tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8 hàng năm.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9 hằng năm.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01, học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15/6 hằng năm.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7 hằng năm.

6. Thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Việc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Kế hoạch thời gian năm học đảm bảo số tuần thực học.

a) Đối với cấp mầm non và cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần);

c) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

4. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

5. Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.

Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên (có bảng kế hoạch cụ thể kèm theo).

Điều 4. Thẩm quyền ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định:

1.1. Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh.

1.2. Quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

2.1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí thời gian học bù.

2.2. Btrí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 5. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Báo cáo công tác chuẩn bị năm học và hoạt động tổ chức khai giảng trước ngày 10/9;

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01.

3. Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưng năm học trước ngày 25/6.

4. Báo cáo nhanh về những quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 4 của Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ sở giáo dục trên địa bàn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực T
nh y (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 6;
- Sở Giáo dục và Đào tạo (
10b)
- LĐVP UBND tỉnh (Đ/c Linh);
- Lưu: VT, KGVX.

Huongvtt/QĐ(38b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Việt Hùng

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2018
(Kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Các ngành học, cấp học

Ngày tu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

Mầm non

20/8/2018

05/9/2018

05/9/2018 đến 11/01/2019

14/01/2019 đến 24/5/2019

25/5/2019

 

Tiểu hc

20/8/2018

05/9/2018

05/9/2018 đến 11/01/2019

14/01/2019 đến 24/5/2019

25/5/2019

- Công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học trước 15/6/2019

THCS

20/8/2018

05/9/2018

27/8/2018 đến 05/01/2019

07/01/2019 đến 31/5/2019

21/5/2019

- Hoàn thành xét công nhận tt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2019.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2019 - 2020 trước ngày 31/7/2019

THPT

20/8/2018

05/9/2018

27/8/2018 đến 05/01/2019

07/01/2019 đến 31/5/2019

25/5/2019

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 trước ngày 31/7/2019

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, thi THPT quốc gia 2019 (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

GDTX

20/8/2018

05/9/2018

5/9/2018 đến 31/12/2018

07/01/2019 đến 15/5/2019

25/5/2019

- Thi THPT quốc gia 2018 (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lưu ý: Ngh Tết Âm lịch ít nht 7 ngày, thời gian cụ thể do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2018
Ngày hiệu lực09/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2008/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian giáo dục mầm non Thái Nguyên 2018 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2008/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian giáo dục mầm non Thái Nguyên 2018 2019
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýTrịnh Việt Hùng
        Ngày ban hành09/07/2018
        Ngày hiệu lực09/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2008/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian giáo dục mầm non Thái Nguyên 2018 2019

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2008/QĐ-UBND 2018 kế hoạch thời gian giáo dục mầm non Thái Nguyên 2018 2019

           • 09/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực