Quyết định 2008/QĐ-UBND

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2008/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cNghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1384/SKHĐT-XTĐT ngày 24/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư Pháp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin đin t;
-
Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của S Kế hoạch và Đầu tư

STT

Tên thủ tc hành chính

I. Lĩnh vực đu tư

1

Thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Danh mục thủ tục hành chính bbãi bỏ thuc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoch và Đầu tư

STT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

I. Lĩnh vc đu tư

1

T-KHA-178618

Thỏa thuận địa điểm đối với các dự án không phải xin ý kiến các Bộ ngành Trung ương

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tnh Khánh Hòa.

2

T-KHA-178620

Thỏa thuận địa điểm đối với các dự án phải xin ý kiến các Bộ ngành Trung ương

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tnh Khánh Hòa về thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phần II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA

Lĩnh vực: Đầu tư

Tên thủ tục: Thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn vn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1. Trình t thc hin:

1.1/ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuận địa điểm lập các thtục đầu tư tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa - 01 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; thời gian nộp hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.

Nếu nhận hồ sơ qua đường bưu điện; đề nghị nhà đầu tư ghi rõ địa chỉ cần gửi trả hsơ trong trường hợp phải bổ sung hoặc đã xử lý xong.

Thời gian nhận giấy biên nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần, trong giờ hành chính.

1.2/ Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi lấy ý kiến của các sở, ngành và UBND cấp huyện nơi có dự án.

Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của nhà đầu tư, các sở, ngành và UBND cấp huyện có ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa.

Nếu khu vực đầu tư chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa tổ chức đoàn khảo sát địa điểm đầu tư. Trong thời gian 7 (bảy) ngày làm việc kể từ sau ngày đi khảo sát địa điểm đầu tư, các sở, ngành và UBND cp huyện có ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa.

Hết thời hạn quy định, đơn vị nào không có văn bản trả lời thì xem như đồng ý với nội dung hồ sơ và chịu trách nhiệm về lĩnh vực chuyên môn do đơn vị mình quản lý.

1.3/ Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể tngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư.

Trường hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp thông qua nội dung xin thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kết luận của UBND tỉnh thực hiện việc thỏa thuận địa điểm đầu tư mà không phải lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan.

2. Cách thức thực hiện:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cu thực hiện thỏa thuận địa điểm xin lập dự án đầu tư thì nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa để chuyển cho phòng chuyên môn xử lý (thành phần, slượng hồ sơ theo nội dung phn 3)

Trong quá trình xử lý, thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý xem xét hồ sơ, nếu phát hiện những vấn đề cần bổ sung, xác minh thì trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, chuyên viên thụ lý trực tiếp thông báo hướng dẫn 1 lần bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành lấy ý kiến của các cơ quan, ban ngành có liên quan.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1/ Hồ sơ đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư gồm:

1. Văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

2. Dự án đầu tư khái quát (thể hiện ý định của nhà đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư) gồm:

a. Tên dự án đầu tư; Mục tiêu đầu tư; Địa điểm đầu tư; Quy mô dự án; vốn đầu tư; Thời gian, tiến độ thực hiện dự án; Các giải pháp về kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường (nếu có). Bản vẽ ranh giới khu đất, mặt nước của dự án (sử dụng hệ tọa độ chuẩn quốc gia VN 2000) và Sơ đồ vị trí khu đất dự kiến lập dự án đầu tư;

b. Giới thiệu tư cách pháp nhân của nhà đầu tư;

c. Giải trình năng lực tài chính thực hiện dự án:

Xác định rõ nguồn vốn đầu tư dự kiến: nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động, nguồn vốn vay; Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc xác nhận của cơ quan Thuế đối với báo cáo tài chính 2 (hai) năm gần nhất; Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến dành để đầu tư thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đt t20 ha trở lên.

Trường hp nhà đầu tư là Doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính thì hồ sơ tài liệu giải trình năng lực tài chính là Giấy xác nhận s dư tin gửi ngân hàng của doanh nghiệp, ngày xác nhận số dư tài khoản không quá 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ xin thỏa thuận địa đim lập các thủ tục đầu tư.

Đối với số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực đến ngày nộp hsơ xin thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư dự án.

3.2/ Slượng hồ sơ: 07 (bảy) bộ, trong đó: có 01 (một) bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Tuy nhiên, những dự án phải xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương thì không thể quy định được thời hạn giải quyết)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

- Cơ quan phối hợp: các s, ngành, đơn vị liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thỏa thuận địa điểm lập các thủ tục đầu tư.

8. Lệ phí: không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

10. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

1. Đối với các dự án đu tư trong nước có quy mô vốn dưới 20 (hai mươi) tỷ đng Việt Nam, với diện tích sử dụng đt không quá 02 (hai) ha phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện hoặc các dự án nằm trong Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thì UBND cấp huyện cấp văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư.

2. Các trường hợp không áp dụng quy định này:

+ Đầu tư trong Khu công nghiệp, khu kinh tế Vân Phong (có quy định riêng);

+ Các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, BTO, BOT; các dự án thực hiện theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đu tư dự án có sử dụng đất.

+ Các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị thực hiện theo Luật kinh doanh Bất động sản; Luật Nhà ở; các Nghị định hướng dẫn và Quyết định s 15/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Các dự án khai thác khoáng sản thực hiện theo Luật Khoáng sản và Nghị định hướng dẫn.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư ngày 29/11/2005.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tha thuận địa điểm lập các thủ tục đu tư dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2014
Ngày hiệu lực05/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2008/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2008/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành05/08/2014
        Ngày hiệu lực05/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2008/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2008/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa 2014

            • 05/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực