Quyết định 2010/QĐ-TTg

Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2010/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia chùa Bút Tháp Bắc Ninh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRDI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CHÙA BÚT THÁP, TỈNH BẮC NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu b, phục hi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 264/TTr- BVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi, quy mô và ranh giới lập quy hoạch

a) Phạm vi và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 8,2ha; bao gồm: Toàn bộ 2,1 ha khu vực bảo vệ của Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp (trong đó khu vực bảo vệ I có diện tích là 0,9 ha và khu vực bảo vệ II có diện tích là 1,2 ha) và phần đất mở rộng về phía Đông, phía Tây và phía Nam của di tích thuộc địa phận thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích là 6,1ha.

b) Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc giáp đê sông Đuống; phía Nam giáp đất canh tác thôn Bút Tháp; phía Đông và phía Tây giáp khu dân cư thôn Bút Tháp.

2. Đối tượng nghiên cứu, lập quy hoạch

- Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp và không gian cảnh quan, môi trường xung quanh di tích. Các giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với chùa Bút Tháp. Công tác quản lý, bảo tn và phát huy giá trị di tích.

- Các giá trị văn hóa phi vật thể: Lễ hội, tín ngưỡng, phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống, nhà ở truyền thng trong khu dân cư thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ.

- Các yếu tố liên quan khác về kinh tế - xã hội, dân cư, môi trường, các thể chế, chính sách liên quan khác; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, tình hình sử dụng đất khu vực xung quanh di tích.

- Các di tích lịch sử văn hóa và tâm linh khác trong xã Đình Tổ và khu vực lân cận để kết nối phát triển du lịch.

3. Mục tiêu và tính chất

a) Mục tiêu lập quy hoạch

- Nhận diện, làm rõ đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp làm cơ sở xác định phương hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích phù hợp; góp phần đưa di tích chùa Bút Tháp thành điểm du lịch văn hóa - tâm linh của tỉnh Bắc Ninh và vùng đng bng sông Hồng, phục vụ nhu cầu tham quan, tâm linh tín ngưỡng, nghiên cứu,...; kết nối di tích chùa Bút Tháp với các điểm tham quan di tích văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và vùng phụ cận.

- Xác định ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích làm cơ sở quản lý và cắm mốc giới di tích. Xác định chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu vực bảo vệ môi trường sinh thái. Tổ chức không gian và bố trí hệ thống hạ tầng phù hợp với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

- Định hưng kế hoạch, lộ trình và các nhóm giải pháp tổng thể quản lý, đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

- Xác định căn cứ pháp lý để lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án thành phần bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; tạo cơ sở pháp lý trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp gắn với phát triển du lịch; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - du lịch cho người dân trong vùng.

b) Tính chất quy hoạch

- Là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt.

- Là một thành tố trong không gian văn hóa Phật giáo Luy Lâu.

- Là điểm du lịch văn hóa với các hoạt động chính như tham quan, tâm linh, tín ngưỡng, thuộc điểm du lịch quốc gia (thành phố Bắc Ninh và vùng phụ cận), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Nội dung, nhiệm vụ Quy hoạch chủ yếu

a) Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá

- Nghiên cứu, khảo sát di tích:

+ Khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp dữ liệu, số liệu lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội; đo, vẽ các hạng mục kiến trúc, cảnh quan di tích chùa Bút Tháp; khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 khuôn viên di tích và phần đất dự kiến mở rộng di tích.

+ Hiện trạng kỹ thuật, quản lý, sử dụng và phát huy giá trị di tích.

+ Khảo sát, xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích, đánh giá đặc điểm, giá trị và vai trò của di tích trong mối quan hệ vùng.

- Đánh giá hiện trạng khu vực di tích:

+ Đánh giá cấu trúc địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng; môi trường tự nhiên, mối quan hệ giữa cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan nhân tạo; cấu trúc quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan khu vực.

+ Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất xây dựng thuộc các đồ án quy hoạch có liên quan trong đó có cập nhật nội dung các đồ án quy hoạch đang được triển khai trong vùng; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực di tích.

+ Đánh giá tình hình kinh tế, xã hội của địa phương ảnh hưởng đến việc lập và trin khai quy hoạch; tình hình đầu tư các dự án bảo tồn, tu b các di tích, các dự án có liên quan hỗ trợ phát huy giá trị di tích, thực trạng hoạt động du lịch tại khu di tích và các vùng lân cận; phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

b) Xác định quan điểm, mục tiêu của quy hoạch tổng thể di tích

c) Các dự báo phát triển và các chỉ tiêu kinh tế xã hội khu vực: Dự báo phát triển du lịch; các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, tác động môi trường và biến đổi khí hậu có khả năng ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và di tích...

d) Định hướng quy hoạch không gian bảo tồn, tôn tạo khu di tích

- Xác định ranh giới các khu vực bảo vệ di tích, kiến nghị về việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp các khu vực bảo vệ di tích, xác định khu vực cảnh quan thiên nhiên, khu vực hạn chế xây dựng, khu vực xây dựng mới.

- Định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, bao gồm: Nguyên tắc chung đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của toàn khu vực quy hoạch; lập danh mục các đối tượng di tích cần bảo quản, tu bổ, phục hồi và xác định mức độ bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với từng hạng mục. Xác định nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; đặc biệt là các giải pháp chống mất cắp, làm hư hại hiện vật trong di tích, nhất là đối với các bảo vật quốc gia bằng phương pháp truyền thống và hiện đại.

- Định hướng phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững.

- Định hướng tổ chức không gian, công trình kiến trúc xây dựng mới, độ cao, mật độ, xây dựng, hình thức kiến trúc, vật liệu xây dựng.

đ) Định hướng cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch, bao gồm: Hạ tầng giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, thu gom xử lý nước thải, hệ thng hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, các phương tiện dập cháy an toàn đối với hiện vật bằng chất hữu cơ.

e) Dự báo tác động môi trường, đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong khu vực quy hoạch.

g) Xác định các nhóm dự án thành phần, bao gồm: Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ di tích; nhóm dự án nghiên cứu di tích; nhóm dự án phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và nhóm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; xác định các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

h) Đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình quản lý quy hoạch, giải pháp thực hiện quy hoạch; quy chế quản lý việc xây dựng các công trình xung quanh Chùa Bút Tháp.

5. Hồ sơ sản phẩm

Hồ sơ sản phẩm bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì thẩm định và trình duyệt: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan quản lý lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian lập quy hoạch: Không quá 18 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập và trình duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh theo quy định; bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch và các chi phí liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3b)
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2010/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2010/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2010/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia chùa Bút Tháp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2010/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia chùa Bút Tháp Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2010/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực13/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2010/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia chùa Bút Tháp Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2010/QĐ-TTg 2017 phát huy giá trị di tích quốc gia chùa Bút Tháp Bắc Ninh

            • 13/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực