Quyết định 2010/QĐ-TTg

Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ tại Việt Nam giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2013 Dự án Chương trình Nước vệ sinh cho các thị trấn nhỏ Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC VÀ VỆ SINH CHO CÁC THỊ TRẤN NHỎ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN III" SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8013/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Chương trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn nhỏ tại Việt Nam giai đoạn III" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng

- Chủ dự án: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng.

2. Mục tiêu của Dự án: Góp phần hỗ trợ lĩnh vực cấp thoát nước đạt được các mục tiêu năm 2020 theo luật định: 100% dân cư trong khu vực dịch vụ được cung cấp nước sạch an toàn và sử dụng hệ thống nước thải, nước mưa một cách bền vững và thân thiện với môi trường.

3. Các kết quả chủ yếu của Dự án:

- Cải thiện khả năng tiếp cận với dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường của người dân trong vùng dự án.

- Xây dựng và áp dụng hiệu quả cơ chế quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp, thoát nước tại các thị trấn huyện thuộc dự án.

- Thiết lập và thể chế hóa các quy định phối hợp từ các cơ quan liên quan để hỗ trợ phát triển bền vững lĩnh vực cấp thoát nước nói chung và Dự án nói riêng bao gồm cả việc nâng cấp phòng thí nghiệm nước được tài trợ từ giai đoạn I thành Trung tâm thí nghiệm nước và quản lý Quỹ quay vòng nước Phần Lan.

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 12 năm 2016.

5. Mức vốn đầu tư: 2,92 triệu Euro, trong đó:

- Vốn ODA không hoàn lại: 2,5 triệu Euro

- Vốn đối ứng: 11,76 tỷ đồng (tương đương 420.000 Euro)

6. Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện dự án.

- Vốn đối ứng: Cơ quan chủ quản dự án tự cân đối.

Điều 2. Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 11976/BTC-QLN ngày 09 tháng 9 năm 2013) và các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2010/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2010/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2013 Dự án Chương trình Nước vệ sinh cho các thị trấn nhỏ Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2013 Dự án Chương trình Nước vệ sinh cho các thị trấn nhỏ Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2010/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2013 Dự án Chương trình Nước vệ sinh cho các thị trấn nhỏ Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2013 Dự án Chương trình Nước vệ sinh cho các thị trấn nhỏ Việt Nam

            • 04/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực