Quyết định 2010/QĐ-UBND

Quyết định 2010/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên là nước thiên nhiên do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2010/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN LÀ NƯỚC THIÊN NHIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 345/TTr-STC ngày 08 tháng 7 năm 2014 (Kèm biên bản họp thống nhất liên ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh họp ngày 08 tháng 7 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên là nước thiên nhiên như sau:

- Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng bình: 50.000 đồng/m3.

- Nước dùng cho sản xuất nước sạch phục vụ cộng đồng: 4.000 đồng/m3.

- Nước dùng cho mục đích khác: 5.500 đồng/m3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Khoản 2, Mục II Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 100b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2010/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2010/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành29/07/2014
       Ngày hiệu lực29/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2010/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2010/QĐ-UBND 2014 giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên Sơn La

           • 29/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực