Quyết định 2010/QĐ-UBND

Quyết định 2010/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2010/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Quỹ) như sau:

1. Quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

2. Quỹ có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

3. Trụ sở của cơ quan quản lý Quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ

1. Tiếp nhận, quản lý các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Thực hiện các nhiệm vụ chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

3. Lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, thông báo kế hoạch thu Quỹ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Công khai kết quả thu, danh sách và mức thu đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng huyện, thị xã, thành phố; báo cáo quyết toán thu chi, nội dung chi theo địa bàn cấp huyện.

5. Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ năm trước với UBND tỉnh vào Quý I năm sau; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thu, chi Quỹ với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.

6. Cung cấp đầy đủ thông tin về Quỹ cho các cơ quan chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Hội có liên quan để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo quy định.

7. Tổng hợp các đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn theo quy định tại Nghị định 94/2014/NĐ-CP và các trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại thiên tai của các tổ chức, cá nhân theo đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh quyết định.

8. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc đình chỉ, thu hồi kinh phí được cấp hoặc hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng kinh phí sai mục đích.

9. Thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

Quỹ có cơ quan quản lý Quỹ bao gồm Giám đốc Quỹ và bộ phận giúp việc.

1. Giám đốc Quỹ là Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2. Bộ phận giúp việc bao gồm: kế toán, thủ quỹ, văn thư sử dụng cán bộ của Chi cục Thủy lợi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Riêng cán bộ thực hiện theo dõi kế hoạch thu nộp quỹ; tổng hợp xem xét các trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ; báo cáo quyết toán thu, chi quỹ, hướng dẫn, đôn đốc theo dõi công tác thu quỹ... thì thực hiện hợp đồng 02 vị trí tại Chi cục Thủy lợi và làm việc theo chế độ chuyên trách.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2010/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2010/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2010/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2010/QĐ-UBND 2015 thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Khánh Hòa

            • 24/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực