Quyết định 2012/QĐ-UBND

Quyết định 2012/QĐ-UBND năm 2009 điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định 1279/QĐ-UBND về mức chi phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi lớp 12, thi tuyển sinh lớp 10 và các kỳ thi, cuộc thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn giáo dục đào tạo ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố do Tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 2012/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh mức chi phục vụ các kỳ thi Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 10/2013/QĐ-UBND mức chi phục vụ các kỳ thi ngành Giáo dục Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 31/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2012/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh mức chi phục vụ các kỳ thi Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2012/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1279/QĐ-UBND NGÀY 20/4/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC CHI PHỤC VỤ CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT, THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12, THI TUYỂN SINH LỚP 10 VÀ CÁC KỲ THI, CUỘC THI TRONG PHẠM VI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục & Đào tạo về hướng dẫn tạm thời nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh về quy định về mức chi phục vụ tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi lớp 12, thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi, cuộc thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn giáo dục đào tạo ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 220/TTr-STC ngày 03/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Điều chỉnh mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các Ủy viên, Thư ký của Hội đồng coi thi, Ban coi thi, Hội đồng chấm thi quy định tại mục II & III phụ lục kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh là 90.000 đồng/ người/ ngày.

2. Điều chỉnh mức chi chấm bài tự luận tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, thi tuyển sinh lớp 10 quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm 1 mục III phụ lục kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh là 6.000 đồng/ 01 bài thi.

3. Bổ sung quy định về mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban công tác cụm trường được thành lập theo quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế thi tốt nghiệp năm 2009, như sau:

- Trưởng Ban : 120.000 đồng/ người/ ngày.

- Phó Trưởng Ban : 100.000 đồng/ người/ ngày.

- Ủy viên, Thư ký : 90.000 đồng/ người/ ngày.

Điều 2. - Sở Tài chính, Sở Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ và thanh, quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định nãy vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT,NC,VX,KTTH(Quang).
Z:\Quang\QD - UB\Nam 2009\Tai chinh\QD dieu chinh QD 1279 ve qdinh muc chi phi to chuc thi THPT.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2009
Ngày hiệu lực18/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/05/2013
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2012/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh mức chi phục vụ các kỳ thi Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2012/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh mức chi phục vụ các kỳ thi Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýTrần Minh Cả
       Ngày ban hành18/06/2009
       Ngày hiệu lực18/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/05/2013
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2012/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh mức chi phục vụ các kỳ thi Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2012/QĐ-UBND 2009 điều chỉnh mức chi phục vụ các kỳ thi Quảng Nam