Quyết định 2014/1998/QĐ-UBND

Quyết định 2014/1998/QĐ-UBND về chế độ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 2014/1998/QĐ-UBND chế độ Báo cáo viên pháp luật Hội đồng phổ biến giáo dục Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2009 danh mục văn bản pháp luật đã sà soát Đăk Lăk và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 2014/1998/QĐ-UBND chế độ Báo cáo viên pháp luật Hội đồng phổ biến giáo dục Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2014/1998/QĐ-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 09 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Chỉ thị số 02/1998/TTg ngày 07-01-1998 về tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg; ngày 07-01-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Để thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UB ngày 04 tháng 3 năm 1998 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc củng cố, tăng cường đội ngũ báo cáo viên phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 381/1998/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 1998 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Hội đồng, phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 1603/1998/QĐ-UB ngày 8 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế báo cáo viên pháp luật.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình liên ngành số 804/TTr-LN ngày 25 tháng 8 năm 1998;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định chế độ kinh phí cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh cụ thể như sau:

1/ Báo cáo viên được cấp:

- Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Báo Pháp luật của Bộ Tư pháp;

- Bản tin Tư pháp Đắk Lắk;

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật 3 tháng một lần; sơ kết, tổng kết;

- Văn bản pháp luật, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho báo cáo viên tại các hội nghị tập huấn;

- Thẻ báo cáo viên được cấp 1 lần / báo cáo viên.

- Kinh phí đặt công báo, báo pháp luật do cơ quan, đơn vị có báo cáo viên giải quyết trong dự toán được duyệt.

- Kinh phí bồi dưỡng kiến thức pháp luật, sơ kết, tổng kết, tài liệu tập huấn, sách pháp luật cho báo cáo viên cấp nào cơ quan Tư pháp cùng cấp chi trả. (Riêng Bản tin Tư pháp và thẻ báo cáo viên do Sở Tư pháp chi trả).

2. Bồi dưỡng Báo cáo viên: Do cơ quan được phổ biến pháp luật chi trả, trường hợp các cơ quan cấp tỉnh, huyện tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật thì cơ quan đó chi trả, chế độ bồi dưỡng cụ thể như sau:

- Báo cáo viên cấp tỉnh: 15.000 đồng/giờ,

- Báo cáo viên cấp huyện: 12.500 đồng/giờ

Trường hợp Báo cáo viên là cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý huy động phục vụ vùng sâu, vùng xa thuộc diện trợ giúp pháp lý miễn phí thì do Trung tâm trợ giúp pháp lý - Sở Tư pháp chi trả.

Tiền công tác phí do cơ quan báo cáo viên đang công tác chi trả, trường hợp được huy động đi phục vụ ngoài ngành thì cơ quan huy động chi trả.

Điều 2.

1. Hàng năm, Sở Tư pháp, các phòng tư pháp huyện, thành phố Buôn Ma Thuột, các đơn vị có báo cáo viên lập dự toán về khoản kinh phí này, cùng với dự toán chi thường xuyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và quản lý chi tiêu, thanh quyết toán theo quy định hiện hành;

2. Sở Tài chính - Vật giá, các phòng tài chính huyện, thành phố cấp phát các khoản kinh phí đã được UBND cùng cấp phê duyệt theo các khoản quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện và Thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 09 năm 1998.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (thay báo cáo);
- Ban thường vụ tỉnh ủy (thay báo cáo);
- TT.HĐND tỉnh (thay báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: NC, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2014/1998/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2014/1998/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/1998
Ngày hiệu lực20/09/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2014/1998/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2014/1998/QĐ-UBND chế độ Báo cáo viên pháp luật Hội đồng phổ biến giáo dục Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2014/1998/QĐ-UBND chế độ Báo cáo viên pháp luật Hội đồng phổ biến giáo dục Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2014/1998/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýNguyễn Bá Anh
       Ngày ban hành14/09/1998
       Ngày hiệu lực20/09/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2014/1998/QĐ-UBND chế độ Báo cáo viên pháp luật Hội đồng phổ biến giáo dục Đắk Lắk

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2014/1998/QĐ-UBND chế độ Báo cáo viên pháp luật Hội đồng phổ biến giáo dục Đắk Lắk