Quyết định 2015/QĐ-BTC

Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2017 về Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2017 Tiêu chí thành lập tổ chức lại Chi cục Hải quan


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/QĐ-BTC

Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LI CHI CỤC HẢI QUAN THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ i chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng cục
Hải quan;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ TCCB
.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

TIÊU CHÍ

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI CHI CỤC HẢI QUAN THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2015/QĐ-BTC ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quyết định này quy định Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức lại Chi cục Hải quan bao gồm chia tách, sáp nhập và giải thChi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Chi cục Hải quan

I. Tiêu chí thành lập Chi cục Hải quan

1.1. Chi cục Hi quan Sân bay

- Địa bàn quản lý dự kiến phải có trung bình cộng lượng hành khách xuất nhập cảnh trong 03 năm gần nhất đạt tối thiểu 2 triệu hành khách hoặc trung bình cộng lượt chuyến bay quốc tế trong 03 năm gần nhất đạt tối thiểu 10.000 lượt;

- Biên chế được giao đạt tối thiểu 20 người;

- Khoảng cách giữa Trụ sở Chi cục Hải quan dự kiến thành lập và Trụ Sở các Chi cục Hải quan lân cận trong Nhóm đạt tối thiểu 20 Km.

1.2. Chi cục Hải quan cảng bin

- Địa bàn quản lý dự kiến có trung bình cộng lượng Tờ khai trong 03 năm gần nhất đạt tối thiu 10% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cảng bin trong ngành;

- Biên chế được giao đạt từ 20 người trở lên;

- Khoảng cách giữa Trụ sở Chi cục Hải quan dự kiến thành lập và Trụ sở các Chi cục Hải quan lân cận trong Nhóm đạt tối thiu 20 Km.

1.3. Chi cục Hải quan đường sắt

- Địa bàn quản lý là cửa khu quốc tế đường sắt; có trung bình cộng lượng Tờ khai trong 03 năm gần nhất đạt tối thiu 15% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan đường sắt trong toàn ngành;

- Biên chế được giao đạt từ 20 người trở lên.

1.4. Chi cục Hải quan cửa khu đường bộ

1.4.1. Chi cục Hải quan cửa khu quốc tế đường bộ

Mỗi Cửa khu quốc tế đường bộ được tổ chức 01 Chi cục Hải quan cửa khu quốc tế đường bộ.

1.4.2. Chi cục Hải quan quản lý cửa khu chính và cửa khu phụ

- Địa bàn quản lý dự kiến có trung bình cộng lượng Tờ khai trong 03 năm gần nhất đạt tối thiểu 15% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khu đường bộ trong ngành;

- Biên chế được giao đạt tối thiểu 20 người;

- Khoảng cách giữa Trụ sở Chi cục Hải quan dự kiến thành lập và Trụ sở các Chi cục Hải quan lân cận trong Nhóm đạt tối thiu 20 Km.

1.5. Chi cục Hải quan ngoài ca khu

- Địa bàn quản lý dự kiến có trung bình cộng lượng Tờ khai trong 03 năm gần nhất đạt tối thiu 10% trung bình cộng lượng Tkhai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan ngoài cửa khu trong toàn ngành;

- Biên chế được giao đạt tối thiểu 20 người;

- Khoảng cách giữa Trụ sở Chi cục Hải quan dự kiến thành lập và Trụ sở các Chi cục Hải quan lân cận trong Nhóm đạt tối thiểu 20 Km.

2. Trường hợp đặc thù

Địa bàn quản lý dự kiến, Chi cục Hải quan không đáp ứng Tiêu chí thuộc các Nhóm Chi cục Hải quan nêu trên nhưng có thể được xem xét thành lập hoặc chưa xem xét tổ chức lại nếu biên chế được giao đạt tối thiu 12 người và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh kinh tế - xã hội;

- Đáp ứng yêu cầu phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại;

- Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên một địa bàn cụ thể;

- Thực hiện nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ mới để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách, hiện đại hóa Hải quan.

3. Tiêu chí tổ chức li Chi cục Hải quan

- Chi cục Hải quan không đáp ứng được tiêu chí Tờ khai thuộc các Nhóm Chi cục Hải quan được quy định tại khoản 1 và tiêu chí đặc thù được quy định tại khoản 2 Điều này cần phải xem xét, đánh giá để tiến hành tổ chức lại cho phù hợp;

- Khoảng cách giữa Trụ sở Chi cục Hải quan dự kiến tổ chức lại (trường hợp chia tách) và Trụ Sở các Chi cục Hải quan lân cận trong cùng một Nhóm đạt ti thiểu 20 Km.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Chi cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, xây dựng phương án tổ chức lại các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chí này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sđề xuất của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2015/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2015/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2017
Ngày hiệu lực06/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2015/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2017 Tiêu chí thành lập tổ chức lại Chi cục Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2017 Tiêu chí thành lập tổ chức lại Chi cục Hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2015/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành06/09/2017
        Ngày hiệu lực06/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2017 Tiêu chí thành lập tổ chức lại Chi cục Hải quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2015/QĐ-BTC năm 2017 Tiêu chí thành lập tổ chức lại Chi cục Hải quan

            • 06/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực