Quyết định 2015/QĐ-BTP

Quyết định 2015/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2015/QĐ-BTP 2014 thực hiện 1299/QĐ-TTg liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2015/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, KSTT (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-BTP ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi là Quyết định số 1299) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Bộ Tư pháp, địa phương, đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp theo Quyết định số 1299.

c) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1299.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động triển khai Quyết định số 1299 phải bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án. Đồng thời, gắn với từng nội dung phải xác định thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1299; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

1.1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1299, Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi là Thông tư liên tịch) trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp.

- Đơn vị thực hiện: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực có trách nhiệm làm đầu mối chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (năm 2014 và 2015).

1.2. Tổ chức họp báo; làm phóng sự; phỏng vấn; đăng tải các bài viết, bài nghiên cứu về nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi là liên thông các thủ tục hành chính); đưa tin về các hoạt động liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299.

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực có trách nhiệm làm đầu mối chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (năm 2014 và 2015).

2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299 của Bộ Tư pháp và của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Đơn vị thực hiện:

+ Đối với Kế hoạch của Bộ Tư pháp: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: Đã thực hiện.

+ Đối với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): Sở Tư pháp chủ trì tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ này.

Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2014.

2.2. Xây dựng Thông tư liên tịch.

- Đơn vị thực hiện: Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Thông tư liên tịch này.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8, tháng 9 năm 2014.

2.3. Tổ chức nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án sửa đổi quy trình, thủ tục liên thông sau khi Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được thông qua đến hết năm 2015.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả rà soát của các Bộ, ngành: Tư pháp, Công an, Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng các đề xuất, kiến nghị cho việc liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

3. Tổ chức thực hiện sau khi Thông tư liên tịch được ký ban hành

3.1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

a) Biên soạn tài liệu tập huấn.

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực là đơn vị đầu mối, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp biên soạn tài liệu tập huấn.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9, tháng 10 năm 2014.

b) Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực là đơn vị đầu mối, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10, tháng 11 năm 2014.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc cấp tỉnh tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc cấp huyện, cấp xã.

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực là đơn vị đầu mối, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10, tháng 11 năm 2014.

d) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc cấp huyện, cấp xã.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Giao Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ này.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10, tháng 11 năm 2014.

3.2. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1299 và Thông tư liên tịch.

- Đơn vị thực hiện:

+ Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc cấp tỉnh;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.3. Báo cáo về tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299 và Thông tư liên tịch của các Bộ, ngành, địa phương.

- Đơn vị thực hiện: Định kỳ 6 tháng và hàng năm các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Tư pháp tham mưu xây dựng báo cáo kết quả tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299 và Thông tư liên tịch của Bộ, ngành, địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm.

3.4. Tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299 và Thông tư liên tịch của các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ 6 tháng và hàng năm.

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm.

3.5. Tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị thực hiện: Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực có chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định được phân công tại Kế hoạch này; xác định việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức thực hiện Quyết định là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để đạt hiệu quả, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị gửi văn bản và cung cấp thông tin về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ.

3. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động chưa được bố trí kinh phí nêu tại Kế hoạch, gửi cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí để bảo đảm các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2015/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2015/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2014
Ngày hiệu lực29/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2015/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2015/QĐ-BTP 2014 thực hiện 1299/QĐ-TTg liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2015/QĐ-BTP 2014 thực hiện 1299/QĐ-TTg liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2015/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành29/08/2014
        Ngày hiệu lực29/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2015/QĐ-BTP 2014 thực hiện 1299/QĐ-TTg liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2015/QĐ-BTP 2014 thực hiện 1299/QĐ-TTg liên thông thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh thường trú

           • 29/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực