Quyết định 2016/QĐ-TTg

Quyết định 2016/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 2016/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội 2017 và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2016/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

3. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Các ủy viên:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bộ trưởng Bộ Công an;

- Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Một Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Một Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Mời đại diện Lãnh đạo cơ quan ở Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo, gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các Đ án sau:

a) Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp;

b) Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

c) Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

d) Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tin lương gn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế tạo nguồn cho cải cách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Điều hành chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đán cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp.

b) Quyết định thành lập Tổ biên tập giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đán nêu tại Điểm a Khoản này.

c) Trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 02 Đề án, gồm:

- Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

- Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

b) Quyết đnh thành lập 2 Tổ biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng các Đề án nêu tại Điểm a Khoản này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng 02 Đ án, gm:

- Đề án đổi mi cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đề án các giải pháp tạo nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

b) Quyết định thành lập 02 Tổ biên tập giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nêu tại Điểm a Khoản này.

Điều 5. Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Chỉ đạo:

Các ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2016/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo18/11/2013
Số công báoTừ số 797 đến số 798
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2016/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 2016/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2016/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2016/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành04/11/2013
       Ngày hiệu lực04/11/2013
       Ngày công báo18/11/2013
       Số công báoTừ số 797 đến số 798
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2016/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2016/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội