Quyết định 2019/QĐ-BYT

Quyết định 2019/QĐ-BYT năm 2011 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Dự án thành phần y tế của Dự án ô “Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2019/QĐ-BYT năm 2011 thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2019/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN Y TẾ CỦA DỰ ÁN Ô “DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS” TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA;

Căn cứ Công văn số 126/TTg-QHQT ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý bổ sung vốn và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-BYT ngày 24/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh bổ sung Văn kiện dự án ô “Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-BYT ngày 24/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Văn kiện dự án thành phần Y tế của Dự án ô “Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BYT ngày 26/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Quản lý dự án thành phần y tế của Dự án ô “Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” giai đoạn 2008 - 2015 do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Dự án thành phần y tế của Dự án ô “Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần y tế thuộc Dự án ô “Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS” giai đoạn 2008-2015 do Quỹ Toàn cầu Phòng, chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ, Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần y tế của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

HƯỚNG DẪN

VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THÀNH PHẦN Y TẾ CỦA DỰ ÁN Ô “DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS” TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2019/QĐ-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phần I

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

I. Nguyên tắc tổ chức:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) là cơ quan chủ quản của Dự án thành phần y tế của Dự án ô “Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” (sau đây gọi tắt là Dự án) tại địa phương. Sở Y tế là cơ quan chủ Dự án, có chức năng giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Dự án. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS là đơn vị thường trực của Dự án tại tỉnh.

2. Việc thành lập các tổ chức của Dự án phải tiến hành trên cơ sở lồng ghép vào hệ thống y tế sẵn có, không làm phát sinh tổ chức mới và phải căn cứ vào các nội dung, quy mô hoạt động, nguồn ngân sách đã được Ban Quản lý Dự án Trung ương phê duyệt hàng năm.

3. Ngoài số lượng nhân sự tham gia Dự án theo hướng dẫn tại Quyết định này, việc bổ sung thêm nhân sự chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban quản lý Dự án Trung ương.

4. Các thành viên của Dự án tại tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

II. Nguyên tắc hoạt động:

1. Ban Quản lý Dự án tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Dự án tại địa phương.

2. Việc triển khai các hoạt động của Dự án phải sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của hệ thống y tế sẵn có tại địa phương, đồng thời phải tuân thủ theo các quy định, các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế, thực hiện công tác quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật, của Nhà Tài trợ và Văn kiện Dự án.

Phần II

HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN TẠI TỈNH

I. Cơ cấu tổ chức của Dự án tại tỉnh:

1. Ban quản lý Dự án tỉnh.

2. Ban chỉ đạo Dự án huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện).

3. Các nhóm chuyên môn.

II. Ban quản lý Dự án tỉnh:

1. Vị trí pháp lý:

Ban quản lý Dự án tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. Ban quản lý Dự án tỉnh đặt tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, có con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại ngân hàng theo các quy định của pháp luật.

2. Thành phần của Ban quản lý Dự án tỉnh:

a) Giám đốc Ban Quản lý Dự án là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế.

b) 01 Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

c) 01 trợ lý Dự án là cán bộ của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

d) 01 kế toán là kế toán của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

đ) 01 thủ quỹ là cán bộ của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

e) 01 thủ kho là cán bộ của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

3. Nhiệm vụ của Ban quản lý Dự án tỉnh:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động của Dự án tuyến tỉnh gồm kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí hàng năm gửi Ban Quản lý dự án thành phần y tế Trung ương; kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt và tổ chức, triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Ký kết các hợp đồng trách nhiệm với các Ban chỉ đạo Dự án huyện và các đơn vị tham gia triển khai thực hiện Dự án.

c) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng trang thiết bị, thuốc, hóa chất do Ban Quản lý Dự án Trung ương cấp bằng hiện vật theo đúng quy định của pháp luật và Dự án.

d) Kiểm tra, theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch bao gồm các hoạt động chuyên môn, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trang thiết bị, thuốc, hóa chất của tuyến huyện và các đơn vị tham gia Dự án theo đúng các quy định của pháp luật và Dự án.

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động của Dự án bao gồm các hoạt động chuyên môn, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trang thiết bị, thuốc, hóa chất lên Ban Quản lý Dự án Trung ương và các cơ quan có liên quan theo đúng qui định.

e) Hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật cho các Dự án thành phần khác của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS triển khai trên địa bàn tỉnh.

g) Quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của Dự án theo đúng các quy định của pháp luật và Dự án.

h) Lưu giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và những tài liệu liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của Dự án.

i) Tổ chức việc bàn giao tài liệu, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác của Dự án khi Dự án kết thúc theo đúng qui định.

4. Trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh:

a) Căn cứ quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Mục II Phần II, đề xuất chức năng, nhiệm vụ và nhân sự cụ thể của Ban quản lý Dự án tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Dự án huyện và các nhóm hoạt động chuyên môn tại huyện.

c) Quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Quản lý Dự án tỉnh với các đối tượng quy định tại điểm đ, e khoản 2 Mục II Phần II (thủ quỹ, thủ kho).

d) Quyết định bổ sung thêm nhân sự cho Ban Quản lý Dự án tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án huyện và các nhóm chuyên môn sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản lý Dự án Trung ương.

đ) Phân công nhiệm vụ cho cán bộ của Ban quản lý Dự án tỉnh.

e) Hướng dẫn và thỏa thuận bằng văn bản để Thủ trưởng các cơ sở y tế tuyến tỉnh thành lập các nhóm chuyên môn theo đúng quy định.

III. Ban chỉ đạo Dự án huyện:

1. Vị trí pháp lý:

- Ban Chỉ đạo Dự án huyện do Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh ra Quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Ban Chỉ đạo Dự án huyện đặt tại Trung tâm Y tế huyện, được sử dụng con dấu của Trung tâm Y huyện, có thể sử dụng tài khoản sẵn có hoặc mở tài khoản tại ngân hàng để thực hiện các hoạt động của Dự án.

2. Thành phần của Ban chỉ đạo Dự án huyện:

a) Đối với các huyện triển khai toàn diện 05 hoạt động: hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện; hoạt động khám và điều trị ngoại trú; hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm tại gia đình và cộng đồng; hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV hoặc triển khai tối thiểu 02 hoạt động: hoạt động khám và điều trị ngoại trú và hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm tại gia đình và cộng đồng.

Ban chỉ đạo Dự án huyện gồm 04 thành phần sau:

- Trưởng Ban chỉ đạo là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

- Phó Trưởng ban chỉ đạo: là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Bệnh viện huyện (nơi có Bệnh viện đa khoa huyện) hoặc Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện phụ trách điều trị (nơi không có Bệnh viện đa khoa huyện).

- 01 kế toán là kế toán của Trung tâm Y tế huyện.

- 01 cán bộ chuyên môn là cán bộ của Trung tâm Y tế huyện.

b) Đối với các huyện triển khai chỉ 01 hoặc 02 hoạt động (ngoài 02 hoạt động nêu trên), Ban chỉ đạo Dự án huyện có Trưởng Ban chỉ đạo là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và tối đa 02 cán bộ khác.

3. Nhiệm vụ:

a) Tham gia với Ban Quản lý Dự án tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí hàng năm của Dự án trên địa bàn huyện.

b) Ký kết các hợp đồng trách nhiệm triển khai dự án với Ban Quản lý Dự án tỉnh.

c) Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Dự án.

d) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cá nhân, các nhóm chuyên môn tham gia Dự án triển khai các hoạt động theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Dự án.

đ) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động bao gồm các hoạt động chuyên môn, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, trang thiết bị, thuốc, hóa chất của Dự án lên Ban Quản lý Dự án tỉnh theo đúng qui định.

e) Hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật cho các Dự án thành phần khác của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS triển khai trên địa bàn huyện.

g) Lưu giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và những tài liệu liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của Dự án theo phân cấp.

h) Quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của Dự án theo đúng các quy định của pháp luật và Dự án.

IV. Các nhóm chuyên môn:

1. Các nhóm chuyên môn đặt tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh

(Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện chuyên khoa tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh....)

Việc thành lập các nhóm chuyên môn tại cơ sở y tế tuyến tỉnh do Thủ trưởng các cơ sở y tế ra quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh.

2. Các nhóm chuyên môn tại huyện:

Việc thành lập các nhóm chuyên môn tại các huyện do Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh ra quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án huyện.

3. Nhân sự của các nhóm chuyên môn:

- Nhóm điều trị: gồm 04 cán bộ, thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 303/DA-QTC ngày 17/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn triển khai hoạt động điều trị, chăm sóc HIV/AIDS.

- Nhóm hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: gồm 04 cán bộ, thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 303/DA-QTC ngày 17/6/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc hướng dẫn triển khai hoạt động điều trị, chăm sóc HIV/AIDS.

- Nhóm tư vấn xét nghiệm tự nguyện: gồm 04 cán bộ, thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 248/DA-QTC ngày 20/5/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc triển khai hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV.

- Nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng: thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 236/DA-QTC ngày 16/5/2011 của Ban Quản lý dự án thành phần y tế Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc triển khai hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV năm 2011.

- Nhóm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone: thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 5073/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án triển khai thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nhiệm vụ của các nhóm chuyên môn:

- Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu theo sự phân công của Thủ trưởng đơn vị/ Trưởng ban Chỉ đạo Dự án huyện.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động được phân công gửi Thủ trưởng đơn vị/ Trưởng ban Chỉ đạo Dự án huyện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2019/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2019/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2011
Ngày hiệu lực20/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2019/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2019/QĐ-BYT năm 2011 thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2019/QĐ-BYT năm 2011 thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2019/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành20/06/2011
        Ngày hiệu lực20/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2019/QĐ-BYT năm 2011 thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2019/QĐ-BYT năm 2011 thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS

           • 20/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực