Quyết định 202/QĐ-UBND

Quyết định 202/QĐ-UBND năm 2015 Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 202/QĐ-UBND 2015 Danh mục cơ quan nguồn nộp lưu tài liệu Lưu trữ lịch sử Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/03/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 05/TTr-SNV ngày 26/32015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm chỉnh lý tài liệu hoàn chỉnh, xác định giá trị tài liệu; lựa chọn tài liệu có giá trị vĩnh viễn giao nộp về Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Ủy ban nhân dân tỉnh

3. Sở Nội vụ

4. Sở Tư pháp

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

6. Sở Tài chính

7. Sở Công thương

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9. Sở Giao thông vận tải

10. Sở Xây dựng

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

12. Sở Thông tin và Truyền thông

13. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15. Sở Khoa học và Công nghệ

16. Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Sở Y tế

18. Thanh tra tỉnh

19. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

20. Ban Dân tộc

21. Tòa án nhân dân tỉnh

22. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

23. Công An tỉnh

24. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

25. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

26. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

27. Ban Tôn giáo

28. Ban Thi đua Khen thưởng

29. Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh

30. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

31. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh

32. Chi cục Thú Y tỉnh

33. Chi cục Thủy lợi – Thủy sản tỉnh

34. Chi cục Lâm nghiệp tỉnh

35. Chi cục Kiểm lâm tỉnh

36. Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh

37. Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh

38. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

39. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh

40. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh

41. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và Thủy sản tỉnh

42. Liên Minh Hợp tác xã tỉnh

43. Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

44. Đài phát thanh truyền hình tỉnh

45. Trường Cao đẳng nghề Gia Lai

46. Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai – Kon Tum

47. Kho bạc Nhà nước Gia Lai

48. Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum

49. Cục Thống kê

50. Cục Thuế tỉnh

51. Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

52. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai

53. Bảo hiểm xã hội tỉnh

54. Bưu điện tỉnh

55. Công ty Điện lực Gia Lai

56. Viễn thông Gia Lai

57. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh

58. Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

59. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

60. Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai

61. Công ty TNHH MTV Chè Biển hồ

62.Công ty TNHH MTV Chè Bàu cạn

63. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

64. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

65. Hội Khuyến học tỉnh

66. Hội Nhà báo tỉnh

II. CÁC CƠ QUAN CẤP HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

1. Hội đồng nhân dân

2. Ủy ban nhân dân

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

4. Tòa án nhân dân

5. Viện Kiểm sát nhân dân

6. Công an huyện

7. Ban chỉ huy Quân sự

8. Cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp huyện

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu202/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2015
Ngày hiệu lực08/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 202/QĐ-UBND 2015 Danh mục cơ quan nguồn nộp lưu tài liệu Lưu trữ lịch sử Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 202/QĐ-UBND 2015 Danh mục cơ quan nguồn nộp lưu tài liệu Lưu trữ lịch sử Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu202/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành08/04/2015
        Ngày hiệu lực08/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 202/QĐ-UBND 2015 Danh mục cơ quan nguồn nộp lưu tài liệu Lưu trữ lịch sử Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 202/QĐ-UBND 2015 Danh mục cơ quan nguồn nộp lưu tài liệu Lưu trữ lịch sử Gia Lai

            • 08/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực