Quyết định 202/QĐ-UBND

Quyết định 202/QĐ-UBND Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 202/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 55/TT-STP ngày 22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-BTP;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban CĐCCTP Tỉnh ủy;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, MH, ( 150b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 202 /QĐ-UBND
ngày 26 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ, mọi tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm giảm vi phạm pháp luật;

- Xem xét, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La; kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm minh, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục triển khai, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và các cơ quan tổ chức hữu quan; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong triển khai thực hiện công việc được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Sản phẩm đầu ra: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2016.

2. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ về xử lý vi phạm hành chính.

- Sản phẩm đầu ra: Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính cho những đối tượng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (hội nghị cấp tỉnh), các hội nghị tập huấn, triển khai, quán triệt của các cơ quan, đơn vị; các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La; các sở, ban ngành của tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ Hội nghị cấp tỉnh: Quý II/2016.

+ Hội nghị triển khai, quán triệt, tập huấn của các cơ quan, đơn vị và các hoạt động khác: Cả năm 2016.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí kinh phí bảo đảm việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Bố trí đủ biên chế cho Phòng Tư pháp để thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời bố trí đủ kinh phí đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Sản phẩm đầu ra: sắp xếp biên chế, bố trí kinh phí thực hiện.

- Đơn vị chủ trì: UBND cấp huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

4. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (kết hợp kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016) theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP tại Sở Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân, Đội Quản lý thị trường 3 huyện (huyện Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã).

Dự kiến các lĩnh vực:

- Công thương (kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng).

- Giao thông vận tải (kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành liên quan và đơn vị được kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2016.

5. Đề xuất, kiến nghị, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn

- Nội dung công việc: Thường xuyên tiến hành rà soát báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Trên cơ sở đó xác định rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền cấp trên, vấn đề nào thuộc trách nhiệm giải quyết của đơn vị, địa phương; khẩn trương đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ động đưa ra các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát việc triển khai, áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện rà soát, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/9/2016.

6. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung công việc: Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 05 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 05 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm;

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Sở Tư pháp tổng hợp kết quả báo cáo của các đơn vị tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 20 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 20 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

III. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp

- Theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện về UBND tỉnh định kỳ theo quy định;

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật theo nội dung tại Khoản 2 Mục II Kế hoạch này;

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên là đại diện các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo nội dung quy định tại Khoản 4 Mục II Kế hoạch này.

- Triển khai kịp thời Nghị định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt hành chính ngay sau khi Chính phủ ban hành.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan, tổ chức theo nghành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc nêu tại Mục II Kế hoạch này liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành mình.

3. UBND cấp huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch này UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 tại địa phương mình và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp); đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Thời gian thực hiện: UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 26/02/2016.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; chủ động thực hiện các nội dung nêu tại Mục II Kế hoạch này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu202/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2016
Ngày hiệu lực26/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 202/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 202/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu202/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Mai Kiên
        Ngày ban hành26/01/2016
        Ngày hiệu lực26/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 202/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 202/QĐ-UBND quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Sơn La 2016

         • 26/01/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/01/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực