Quyết định 2021/QĐ-UBND

Quyết định 2021/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2021/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2259/QĐ-UBND thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thừa Thiên Huế 2016 và được áp dụng kể từ ngày 28/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2021/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THI
Ê
N HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2021/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc SKế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác nêu tại Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn giữ nguyên.

Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng qun lý ca SKế hoạch và Đầu tư tnh Thừa Thiên Huế:

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, bsung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-TTH-174057-TT

Đăng ký giải thdoanh nghiệp tư nhân

Luật Doanh nghiệp s 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Thành lập và phát triển doanh nghiệp

S Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

2

T-TTH-174054-TT

Đăng ký giải th công ty TNHH mt thành viên

3

T-TTH-184723-TT

Đăng ký giải thể công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

4

T-TTH-174048-TT

Đăng ký giải thể Công ty Cổ phần

Phần II

NỘI DUNG CỤ THCỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ K HOCH VÀ ĐU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HU

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

A. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

14. Đăng ký giải thdoanh nghiệp tư nhân:

Trình tự thực hiện

1. Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và nộp tại Phòng ĐKKD SKế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với cơ quan hành chính:

- Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đ ca các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh.

- Tr hsơ cho người đại diện theo pháp luật ca doanh nghiệp (ghi vào sổ trhồ sơ)

Cách thức thực hiện

Người dân nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện, lấy giấy biên nhận/giy hẹn-trả kết qu. Trực tiếp đến Phòng ĐKKD

Thành phần, sng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về gii thdoanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sn doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thdoanh nghiệp (nếu có);

- Con dấu và giấy chng nhận mẫu dấu (nếu có);

- Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Lưu ý:

“Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bn họp phi được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải th trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án gii quyết nợ đến các chnợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa ch ca chủ nợ; snợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán snợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chnợ”.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

Đi tượng thực hiện TTHC

Tchức, cá nhân, doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh - S Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan trực tiếp thc hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có).

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo gii thể Doanh nghiệp

Phí, lệ phí: 0 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bo đm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa v tài sn khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Căn cứ pháp lý ca TTHC

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Thông tư s176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh;

- Thông tư s106/2013/TT-BTC ngày 8/9/2013 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cp thông tin doanh nghiệp.

Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sa đổi, bổ sung, thay thế’'.

 

Mẫu:

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………..

............. ngày ..... tháng..... năm .........

 

THÔNG BÁO

Về vic giải thdoanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.…………….…………….…………….…………….

Mã số doanh nghiệp/Mã sthuế:.…………….…………….…………….…………….………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):.…………….…………….…………….…………….…………….……

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: .……………ngày.………./.………./.…………….…………….…………

Lý do giải thể: .…………….…………….…………….…………….…………….…………….……

.…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….

.…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này./.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- Quyết định giải th;
- Biên bản họp;
- .……………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

 

B. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

21. Đăng ký giải thể công ty TNHH một thành viên

Trình tự thực hiện

1. Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và nộp tại Phòng ĐKKD S Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đi với cơ quan hành chính:

- Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hsơ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chnh.

- Trả hsơ cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi vào sổ trhồ sơ)

Cách thức thực hiện

Người dân nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện, lấy giấy biên nhận/giấy hẹn-trả kết quả. Trực tiếp đến Phòng ĐKKD

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chnợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ vthuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thdoanh nghiệp (nếu có);

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu du (nếu có);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

Lưu ý:

“Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải th trên Cng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thphương án giải quyết nợ đến các chnợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ ca chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm vphương thức thanh toán snợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại ca chủ nợ".

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

Đi tượng thực hiện TTHC

Tchức, cá nhân, doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh - S Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan trực tiếp thc hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có).

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo gii thể Doanh nghiệp

Phí, lệ phí: 0 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bo đm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa v tài sn khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Căn cứ pháp lý ca TTHC

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Thông tư s176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh;

- Thông tư s106/2013/TT-BTC ngày 8/9/2013 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cp thông tin doanh nghiệp.

Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sa đổi, bổ sung, thay thế”.

 

Mẫu:

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………..

............. ngày ..... tháng..... năm .........

 

THÔNG BÁO

Về vic giải thdoanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.…………….…………….…………….…………

Mã số doanh nghiệp/Mã sthuế:.…………….…………….…………….…………….…….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):.…………….…………….…………….…………….….……….

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: .……………ngày.………./.………./.…………….…………….…….

Lý do giải thể: .…………….…………….…………….…………….…………….…………….

.…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………..

.…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………..

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này./.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- Quyết định giải th;
- Biên bản họp;
- .……………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

 

C. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:

14. Đăng ký giải thể Công ty TNHH 2 Thành viên trlên:

* Trình tự thực hiện

1. Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và nộp tại Phòng ĐKKD S Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đi với cơ quan hành chính:

- Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hsơ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chnh.

- Trả hsơ cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi vào sổ trhồ sơ)

Cách thức thực hiện

Người dân nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện, lấy giấy biên nhận/giấy hẹn-trả kết quả. Trực tiếp đến Phòng ĐKKD

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chnợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ vthuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thdoanh nghiệp (nếu có);

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu du (nếu có);

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

“Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải th trên Cng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thphương án giải quyết nợ đến các chnợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ ca chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm vphương thức thanh toán snợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại ca chủ nợ".

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

Đi tượng thực hiện TTHC

Tchức, cá nhân, doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh - S Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan trực tiếp thc hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có).

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo gii thể Doanh nghiệp

Phí, lệ phí: 0 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bo đm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa v tài sn khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Căn cứ pháp lý ca TTHC

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Thông tư s176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh;

- Thông tư s106/2013/TT-BTC ngày 8/9/2013 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cp thông tin doanh nghiệp.

Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sa đổi, bổ sung, thay thế’'.

 

Mẫu:

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………..

............. ngày ..... tháng..... năm .........

 

THÔNG BÁO

Về vic giải thdoanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.…………….…………….…………….……………

Mã số doanh nghiệp/Mã sthuế:.…………….…………….…………….…………….……….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):.…………….…………….…………….…………….…….……….

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: .……………ngày.………./.………./.…………….…………….……….

Lý do giải thể: .…………….…………….…………….…………….…………….…………….…

.…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………..

.…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………..

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này./.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- Quyết định giải th;
- Biên bản họp;
- .……………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

 

D. CÔNG TY CỔ PHẦN

13. Đăng ký giải thể Công ty cổ phần:

Trình tự thực hiện

1. Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký và nộp tại Phòng ĐKKD - SKế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với cơ quan hành chính:

- Tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đ ca các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa hoàn chỉnh.

- Tr hsơ cho người đại diện theo pháp luật ca doanh nghiệp (ghi vào sổ trhồ sơ)

Cách thức thực hiện

Người dân nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện, lấy giấy biên nhận/giy hẹn-trả kết qu. Trực tiếp đến Phòng ĐKKD

Thành phần, sng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về gii thdoanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sn doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thdoanh nghiệp (nếu có);

- Con dấu và giấy chng nhận mẫu dấu (nếu có);

- Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Lưu ý:

“Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bn họp phi được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải th trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án gii quyết nợ đến các chnợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa ch ca chủ nợ; snợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán snợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chnợ”.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

Đi tượng thực hiện TTHC

Tchức, cá nhân, doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh - S Kế hoạch và Đầu tư.

b) Cơ quan trực tiếp thc hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có).

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo gii thể Doanh nghiệp

Phí, lệ phí: 0 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Thông tư s176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh;

- Thông tư s106/2013/TT-BTC ngày 8/9/2013 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cp thông tin doanh nghiệp.

Ghi chú: “Phần chữ in nghiêng là nội dung sa đổi, bổ sung, thay thế’'.

 

Mẫu:

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………..

............. ngày ..... tháng..... năm .........

 

THÔNG BÁO

Về vic giải thdoanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố.……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.…………….…………….…………….…………

Mã số doanh nghiệp/Mã sthuế:.…………….…………….…………….…………….…….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):.…………….…………….…………….…………….….……….

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: .……………ngày.………./.………./.…………….…………….………

Lý do giải thể: .…………….…………….…………….…………….…………….…………….…

.…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………….

.…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………….

Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này./.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- Quyết định giải th;
- Biên bản họp;
- .……………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/09/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2021/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2021/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2021/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành05/10/2015
       Ngày hiệu lực05/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/09/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2021/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2021/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền sở kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế 2015