Quyết định 2022/QĐ-UBND

Quyết định 2022/QĐ-UBND năm 2011 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước tại Sở Tài chính Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2022/QĐ-UBND 2011 thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2022/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG LĨNH VỰC THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 07/04/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định hướng dẫn một số thủ tục và phân cấp, y quyền quản lý đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1782/STC-ĐT ngày 20/6/2011 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước tại Sở Tài chính Khánh Hòa kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi b Quyết định số 35/2005/QĐ-UB ngày 13/4/2005 của UBND tnh Khánh Hòa về việc phê duyệt bản đề án thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán vn đầu tư hoàn thành các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại Sở Tài chính Khánh Hòa; Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 03/12/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung bn Đề án thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.
NTT-29.6.2011-8b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG LĨNH VỰC THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI SỞ TÀI CHÍNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2022/QĐ-UBHD ngày 29 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Thực hiện chế một cửa nhằm đạt được bước chuyn căn bản trong quan hệ thủ tục hành chính, giảm phiền hà và giải quyết tốt công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, công dân, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

2. Việc xây dựng và áp dụng cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước với yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Sở Tài chính, từ hướng dẫn tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan hành chính Nhà nước.

Chương II

NỘI DUNG QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG LĨNH VỰC THẨM TRA VÀ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 1. Các quy định chung:

1. Địa điểm giao tiếp theo chế một cửa:

- Địa điểm giao tiếp giữa Sở Tài chính với các cơ quan, tổ chức bên ngoài liên quan đến lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước được bố trí tại Văn phòng Sở Tài chính là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính.

- Các quy định về nội dung, hồ sơ, thủ tục, trình tự giao - nhận, thời hạn, cấp giải quyết được công bố, ph biến công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính dưới hình thức bảng biu, s tay hướng dẫn.

- Theo lịch tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài chính xếp lịch cử chuyên viên trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính đ nhận, trả hồ sơ. Chuyên viên này là đại diện chính thức của Sở, có đeo bảng chức danh, chức trách đúng quy định. Việc thay đổi chuyên viên trực một cửa không làm thay đi nội dung và phương thức giao - nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức đã giao tiếp. Lịch tiếp nhận và kết quả:

Bui sáng từ 8 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 16 gi các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

2. Đim đầu - cuối trong nhận - trả kết quả theo cơ chế một cửa:

- Đầu tiên (đầu vào): bắt đầu từ thời điểm đại diện của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính trực tiếp nhận hồ sơ liên quan đến lĩnh vực thm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do cơ quan, tổ chức mang đến, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc Sở Tài chính (Phòng Đầu tư) tiến hành kiểm tra tính pháp lý, tính đúng đắn, tính đầy đủ của các hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì hồ sơ đó được coi là đủ điều kiện đ thẩm tra và phê duyệt. Sở Tài chính (Phòng Đầu tư) sẽ xác định lịch giao kết quả thm tra và phê duyệt hồ sơ báo cáo quyết toán, gửi cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đ thông báo cho chủ đầu tư, Ban QLDA biết;

Nếu hồ sơ chưa đầy đ, chưa đúng theo quy định thì hồ sơ đó chưa đủ điều kiện để thm tra và phê duyệt, Sở Tài chính (Phòng Đầu tư) sẽ thông báo bổ sung hồ sơ, việc bổ sung hồ sơ do Phòng Đầu tư tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài chính có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết, trả lại hồ sơ; trong quá trình thụ lý chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ một lần. Lịch giao trả kết quả thm tra, phê duyệt hồ sơ quyết toán sẽ được thông báo cho chủ đầu tư trong thời hạn không quá 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ theo quy định; Trường hợp không thể trả kết quả giải quyết đúng hẹn vì lý do khách quan thì Sở Tài chính có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức và hẹn lại ngày trả kết quả. Thời hạn hẹn lại ngày trả kết quả không quá 1/3 thời gian đã hẹn trong Thông báo lịch giao trả kết quả. Việc hẹn lại thời gian trả kết quả chỉ được thực hiện một lần. Nếu có kết qu giải quyết sớm hơn ngày hẹn thì thông báo đ tổ chức đến nhận.

- Cuối cùng (đầu ra) chấm dứt vào thời điểm đại diện của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính trực tiếp giao kết quả thm tra và phê duyệt hồ sơ báo cáo quyết toán cho cơ quan, tổ chức.

- Đơn vị thời gian thẩm tra và phê duyệt hồ báo cáo quyết toán theo cơ chế một cửa: Quy định thống nhất là theo ngày, tháng.

3. Mu phiếu tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa:

Các mẫu biểu được thực hiện thống nhất cho công việc thm tra và phê duyệt quyết toán (Phụ lục kèm theo):

a) Phiếu tiếp nhận hồ sơ tài liệu quyết toán;

b) S theo dõi giao nhận hồ quyết toán (chuyên viên làm công tác tng hp của Phòng Đầu tư mở sổ theo dõi);

c) Thông báo bổ sung hồ sơ quyết toán;

d) Thông báo lịch giao trả kết quả thm tra, phê duyệt quyết toán;

e) Báo cáo kết quả thm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

f) Biên bản họp thông qua Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán;

g) Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Trường hợp Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt);

h) Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Trường hợp UBND tỉnh phê duyệt).

4. Điều kiện hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ:

- Các hồ sơ, tài liệu là bản chính hoặc bản sao.

- Nếu hồ sơ tài liệu là bản sao (do chủ đầu tư. Ban QLDA sao) thì phải có chký và con dấu của chủ đầu tư, Ban QLDA xác nhận. Không chấp nhận bản photocopy.

5. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thm tra và phê duyệt quyết toán tại Sở Tài chính Khánh Hòa:

Sở Tài chính (Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở) sau khi tiếp nhận hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, chuyn đến Phòng Đầu tư và Phòng Đầu tư sẽ chuyển trực tiếp đến chuyên viên được phân công theo dõi đ thm tra và trình Giám đốc Sở phê duyệt (theo ủy quyền của UBND tỉnh) hoặc trình Giám đốc Sở ký báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán, thông qua T tư vấn thẩm tra quyết toán lấy ý kiến thống nhất và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Tài chính (Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở) sẽ trả lại kết quả thm tra, phê duyệt cho đơn vị sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán (trường hợp UBND tỉnh phê duyệt quyết toán, VP UBND tỉnh sẽ chuyn trả kết quả thm tra và phê duyệt quyết toán cho Sở Tài chính đ Sở Tài chính trả lại kết quả cho các chủ đầu tư thông qua Bộ phận một cửa). Các bước được tiến hành theo quy trình sau:

Điều 2. Nội dung Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước:

1. Cơ sở pháp lý:

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định vquyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành quy định hướng dẫn một số thủ tục và phân cấp, ủy quyền quản lý đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá XDCB do Bộ Xây dựng và UBND tỉnh ban hành.

- Các chế độ, chính sách khác có liên quan do Nhà nước và UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

2. Nội dung báo cáo quyết toán:

a) Biu mẫu báo cáo quyết toán:

- Đi với dự án hoàn thành hoặc ngừng thực hiện vĩnh viễn: gồm các biểu theo Mu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC .

- Đối với hạng mục công trình hoàn thành: gồm các biểu theo Mu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06/QTDA kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC .

- Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và chi phí chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền: gồm các biểu theo Mu số: 07, 08, 09/QTDA kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC .

b/ Hồ sơ trình duyệt quyết toán: Gồm 01 bộ hồ sơ gởi cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Sở Tài chính).

- Đi với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn gồm:

Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (bản chính) gồm:

+ Đối với dự án, công trình hoàn thành hoặc ngừng thực hiện vĩnh viễn: Mu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA;

+ Đối với hạng mục công trình hoàn thành hoặc ngừng thực hiện vĩnh viễn: Mu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/QTDA.

Các văn bản pháp lý có liên quan theo mẫu 02/QTDA (bản chính hoặc bản sao).

Các hợp đồng, biên bản thanh lý hp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao).

Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị: biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình được đưa vào sử dụng (bn chính hoặc bn sao).

Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A - B (bản chính).

Báo cáo kết quả kim toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có - bản chính); kèm theo biên bản nghiệm thu báo cáo kim toán và văn bản của chủ đầu tư v kết quả kim toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.

Kết luận Thanh tra, Biên bản kim tra, Báo cáo kim toán của các Cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kim toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thm tra quyết toán có văn bản u cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thm tra quyết toán gồm: Hồ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng t thanh toán có liên quan.

- Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển: chi phí chun bị đầu tư của dự án dược hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

T trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính).

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo biu mẫu quy định tại Thông tư s 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (bản chính) bao gồm: Mu số 07, 08, 09/QTDA.

Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao).

Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thm tra quyết toán có văn bn yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án.

3. Thời gian thẩm tra, phê duyệt:

a/ Các dự án quan trọng quốc gia (đã được kim toán):

- Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán không quá 10 tháng tính từ ngày Sở Tài chính nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Trong đó:

+ Thời gian thẩm tra: 9 tháng (K cả thời gian thông qua Tổ tư vấn thm tra quyết toán).

+ Thời gian phê duyệt: 01 tháng.

- Cấp phê duyệt: UBND tỉnh Khánh Hòa.

b/ Các dự án nhóm A (đã được kim toán ):

- Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán không quá 07 tháng tính từ ngày S Tài chính nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Trong đó:

+ Thời gian thẩm tra: 6 tháng 15 ngày.

+ Thời gian phê duyệt: 15 ngày.

c/ Các dự án nhóm B (đã được kiểm toán ):

Thời gian thm tra, phê duyệt quyết toán không quá 05 tháng tính từ ngày Sở tài chính nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Trong đó:

+ Thi gian thẩm tra: 4 tháng 15 ngày.

+ Thời gian phê duyệt: 15 ngày.

d/ Các dự án nhóm C:

- Các dự án nhóm C có vốn đầu tư được quyết toán > 5 t đồng:

Thi gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán không quá 04 tháng tính từ ngày Sở tài chính nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Trong đó:

+ Thời gian thẩm tra: 3 tháng 20 ngày.

+ Thời gian phê duyệt: 10 ngày.

Cấp phê duyệt: UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Các dự án nhóm C có vốn đầu tư được quyết toán đến 5 tỷ đồng:

Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán không quá 03 tháng tính từ ngày Sở tài chính nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định. Trong đó:

+ Thời gian thẩm tra: 2 tháng 20 ngày.

+ Thời gian phê duyệt: 10 ngày.

4. Phí thẩm tra và phê duyệt:

Theo quy định tại thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 cụ thể theo bảng sau:

ĐVT: %

Tng mức đầu tư (tỷ đồng)

5

10

50

100

500

1000

10.000

Chi phí thẩm tra phê duyệt

0,38

0,26

0,19

0,15

0,09

0,06

0,032

Chi phí kim toán

0,64

0,43

0,30

0,23

0,13

0,086

0,046

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc Sở Tài chính; các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cán bộ, công chức thuộc Sở tài chính, các tổ chức và công dân kịp thời phản ánh, kiến nghị với Giám đốc S Tài chính để tng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Điều 4. Giải quyết công việc khi căn cứ pháp lý thay đổi

Khi các căn cứ pháp lý của Quyết định này thay đổi. Giám đốc Sở tài chính có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện theo quy định mới và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt bản Quy chế này sẽ được xét khen thưởng theo quy định hiện hành. Tổ chức, cá nhân làm trái bản Quy chế này tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2022/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2011
Ngày hiệu lực29/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2016
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2022/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2022/QĐ-UBND 2011 thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2022/QĐ-UBND 2011 thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2022/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành29/07/2011
        Ngày hiệu lực29/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2016
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2022/QĐ-UBND 2011 thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2022/QĐ-UBND 2011 thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra Khánh Hòa

            • 29/07/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/07/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực