Quyết định 2028/QĐ-UBND

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 2028/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Thanh tra Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2028/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 25 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/ 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-VP ngày 29/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, trong đó: 02 TTHC tại cấp tỉnh; 02 TTHC tại cấp huyện; 02 TTHC tại cấp xã. (Có phụ lục danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính trên, trình Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ danh mục 06 thủ tục hành chính tại số thứ tự 3, 5 phần A; tại số thứ tự 3, 5 phần B; tại số thứ tự 2,4 phần C Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc công bố tại Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2028/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH:

TT

Tên thủ tc hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

 Thời hạn giải quyết tố cáo là 24 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo, đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 24 ngày; đối với vụ việc đặc biệt phức tạp có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 24 ngày.

Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Công dân, tổ chức gửi đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

 

Không

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục II phần II Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng thanh tra Chính phủ

2

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 

Ban Tiếp công dân tỉnh; Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành.

Công dân, tổ chức gửi đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

 

Không

- Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo năm 2018;

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

-Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

-Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 2 mục IV phần II Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng thanh tra Chính phủ

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN:

TT

Tên thủ tc hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

 Thời hạn giải quyết tố cáo là 24 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo, đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 24 ngày; đối với vụ việc đặc biệt phức tạp có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 24 ngày.

Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.

Công dân, tổ chức gửi đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

 

Không

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục II phần II Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng thanh tra Chính phủ

2

Xử lý đơn tại cấp huyện

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ban tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.

Công dân, tổ chức gửi đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

 

Không

- Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo năm 2018;

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

-Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 3 mục IV phần II Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng thanh tra Chính phủ

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ:

TT

Tên thủ tc hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Thời hạn giải quyết tố cáo là 24 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo, đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 24 ngày; đối với vụ việc đặc biệt phức tạp có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 24 ngày.

UBND cấp xã

Công dân, tổ chức gửi đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

 

Không

- Luật Tố cáo 2018;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 mục II phần II Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng thanh tra Chính phủ

2

Xử lý đơn tại cấp xã

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

UBND cấp xã

Công dân, tổ chức gửi đơn trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

 

Không

- Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo năm 2018;

- Luật Tiếp công dân năm 2013;

-Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện tại số thứ tự 4 mục IV phần II Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng thanh tra Chính phủ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2028/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2028/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2019
Ngày hiệu lực23/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2028/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2028/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Thanh tra Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2028/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Thanh tra Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2028/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành23/08/2019
       Ngày hiệu lực23/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2028/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Thanh tra Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2028/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung Thanh tra Vĩnh Phúc

           • 23/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực