Quyết định 203/QĐ-TANDTC

Quyết định 203/QĐ-TANDTC năm 2017 thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử thuộc Tạp chí Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Nội dung toàn văn Quyết định 203/QĐ-TANDTC 2017 thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TẠP CHÍ TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐIỆN TỬ THUỘC TẠP CHÍ TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chcủa đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện t, xuất bản thêm ấn phm, m chuyên trang của báo điện tử, xuất bn phụ trương, xuất bản bản in, xuất bn đặc san;

Căn cứ Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23/6/2015 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo điện tử số 425/GP-BTTTT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tthuộc Tạp chí Tòa án nhân dân, có địa chỉ tên miền: tapchitoaan.vn.

Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử là diễn đàn thông tin pháp lý, hướng dẫn nghiệp vụ xét xử, bồi dưng nâng cao lý luận pháp lý và cung cấp thông tin hoạt động của Tòa án nhân dân theo Giấy phép hoạt động báo điện tsố 425/GP-BTTTT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Tạp chí Tòa án nhân dân điện t có Tng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập, các Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các phóng viên, biên tập viên, kthuật viên, các nhân viên và người lao động khác. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử bao gồm:

a) Ban Biên tập;

b) Ban Thư ký;

c) Ban Trị sự.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm bảo đm kinh phí, điều kiện cần thiết cho việc thành lập, duy trì và phát triển Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử theo nội dung Đề án xây dựng Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử.

2. Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm hỗ trợ kthuật, nơi đặt máy chủ bảo đảm cho hoạt động của Tạp chí Tòa án nhân dân điện t.

3. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm phối hợp với Tạp chí Tòa án nhân dân điện ttrong việc cung cấp thông tin, bài đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử.

4. Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích nêu trong Giấy phép hoạt động số 425/GP-BTTTT ngày 07/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- NĐiều 4;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
-
Cục Phó Chánh án TANDTC;
- Bộ Thôn
g tin và Truyền thông (để phối hợp);
- Tòa án quân sự Trung ương (đ
chỉ đạo);
- Cổn
g Thông tin điện t, Báo Công lý (đ đưa tin);
- Lưu; VT, TCTAND.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Thúy Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/QĐ-TANDTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu203/QĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực27/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/QĐ-TANDTC

Lược đồ Quyết định 203/QĐ-TANDTC 2017 thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 203/QĐ-TANDTC 2017 thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu203/QĐ-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành27/09/2017
        Ngày hiệu lực27/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vực
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 203/QĐ-TANDTC 2017 thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 203/QĐ-TANDTC 2017 thành lập Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử

            • 27/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực